Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá Samuelova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Jonatánova služba Dávidovi

  1 Dávid ušiel z Najótu v Ráme, prišiel k Jonatánovi a sťažoval sa: „Čo som vykonal, čím som sa previnil a čím prehrešil, že ma tvoj otec chce pripraviť o život?“ 2 Povedal mu: „To iste nie! Nezomrieš. Môj otec dosiaľ nepodnikol nič dôležité ani bezvýznamné, aby sa mi s tým nezveril. Prečo by mi mal práve toto zatajiť? To je vylúčené!“ 3 Dávid ešte prísažne vyhlásil: „Tvoj otec dobre vie, že som si získal tvoju náklonnosť. Preto si myslí, že o tom Jonatán nemusí vedieť, aby sa netrápil. No akože žije Hospodin a akože žiješ ty, od smrti ma delí iba krôčik.“ 4 Jonatán sa spýtal Dávida: „Čo mám pre teba urobiť?“ 5 Dávid navrhol Jonatánovi: „Zajtra bude nov mesiaca a ja mám ako obvykle sedieť s kráľom pri stole. Dovoľ mi odísť a skrývať sa v poli až do pozajtrajšieho večera.20,5 Nm 28,11-15; 1Sam 19,2 6 Ak by som tvojmu otcovi veľmi chýbal, povieš mu, že ťa Dávid naliehavo požiadal, aby smel hneď odísť do svojho mesta Betlehema, kde sa poriada výročná obeta s hostinou za celú rodinu. 7 Ak povie: ‚Dobre!‘, tvojmu služobníkovi nič nehrozí. Ak ho však ovládne hnev, potom vedz, že sa odhodlal na to najhoršie. 8 Urob svojmu služobníkovi láskavosť — uzavrel si predsa so svojím služobníkom zmluvu pred Hospodinom — ak som sa nejako previnil, zabi ma sám. Prečo by si ma mal vydať svojmu otcovi?“20,8 Joz 2,14; 1Sam 18,3n 9 Jonatán odvetil: „To je vylúčené! Ak sa s istotou dozviem, že sa môj otec odhodlal na to najhoršie, či by som ťa nevaroval?“ 10 Dávid sa spýtal Jonatána: „Kto mi však oznámi, ak ti otec odpovie tvrdo?“ 11 Jonatán vyzval Dávida: „Poď, vyjdeme do poľa.“ Odišli teda obaja. 12 Jonatán uisťoval Dávida: „Pred Hospodinom, Bohom Izraela, prisahám: Ak zistím u svojho otca, že v najbližšie dni o tomto čase sa Dávidova záležitosť priaznivo vyvíja, nebudem ti nič hlásiť. 13 No ak nie, nech Hospodin prísne potresce Jonatána. Keby sa môj otec rozhodol naložiť s tebou čo najhoršie, prezradím ti to a pokojne ťa nechám odísť. Nech je Hospodin s tebou, ako bol s mojím otcom.20,13 Rút 1,17 14 Zatiaľ, kým žijem, preukazuj mi priazeň Hospodinovu, aby som nezomrel. 15 Neodním svoju priazeň od môjho domu nikdy, ani vtedy, keď Hospodin do jedného vyplieni Dávidových nepriateľov z povrchu zeme.“20,15 2Sam 9,1-13; 21,7 16 Vtedy uzavrel Jonatán s Dávidovým domom zmluvu: „Hospodin nech volá na zodpovednosť Dávidových nepriateľov.“20,16 1Sam 25,22 17 Jonatán prísahou opätovne uistil Dávida o svojej láske. Miloval ho totiž ako samého seba.20,17 1Sam 18,1; 19,1 18 Jonatán mu povedal: „Zajtra je nov mesiaca a tvoju neúčasť si všimnú, lebo tvoje miesto bude prázdne. 19 Na tretí deň zájdi ďalej, príď na to miesto, kde si sa už raz skrýval, a zostaň tam pri kameni Ezel.20,19 1Sam 19,2 20 Vystrelím popri ňom tri šípy, akoby som chcel zasiahnuť nejaký cieľ. 21 Potom pošlem mládenca s príkazom: ‚Choď pohľadať tie šípy.‘ Ak mu výslovne poviem: ‚Šípy sú tu pri tebe, prines mi ich,‘ vtedy môžeš prísť, nič ti nehrozí, akože žije Hospodin.20,21 2Krľ 13,15-19; Ez 21,26 22 No ak mládencovi poviem: ‚Šípy sú ďalej od teba,‘ vtedy odíď, lebo ťa posiela sám Hospodin.20,22 Gn 50,20 23 Pokiaľ ide o slovo, ktoré sme si ja a ty dali, vedz, že platí. Hospodin je natrvalo svedkom medzi mnou a tebou.“ 24 Dávid sa teda skryl na poli. Keď nastal nov mesiaca, kráľ zasadol k hostine. 25 Sedával vždy na obvyklom mieste pri stene. Jonatán vstal a Abnér si sadol vedľa Šaula. Dávidovo miesto však zostalo prázdne. 26 V ten deň Šaul nič nepovedal. Pomyslel si totiž: „Mohol sa nejako znečistiť; nie je čistý.“20,26 Lv 15,2.16; Dt 23,11 27 Keď i na druhý deň po nove mesiaca ostávalo Dávidovo miesto prázdne, spýtal sa Šaul syna Jonatána: „Prečo neprišiel Izajov syn ani včera, ani dnes k stolu?“ 28 Jonatán odpovedal Šaulovi: „Dávid sa súrne vypýtal do Betlehema. 29 Povedal: ‚Daj mi voľno, lebo naša rodina má v meste obetu s hostinou. Pozval ma brat. S tvojím súhlasom chcem odísť a navštíviť svojich bratov.‘ Preto sa nedostavil ku kráľovmu stolu.“ 30 Vtedy sa Šaul rozhneval na Jonatána a povedal mu: „Ty syn odbojnej pobehlice! Dobre viem, že si sa spriahol s Izajovým synom na hanbu sebe a svojej matke. 31 Kým bude Izajov syn žiť na zemi, neobstojíš ty ani tvoje kráľovstvo. Teraz pošli poňho, daj ho priviesť ku mne, lebo je synom smrti.“ 32 Jonatán sa spýtal svojho otca Šaula: „Prečo má zomrieť? Čo spáchal?“ 33 Šaul hodil po ňom kopiju, aby ho prebodol. Vtedy Jonatán pochopil, že jeho otec sa rozhodol Dávida zabiť.20,33 1Sam 18,11 34 Preto roztrpčene vstal, odišiel od stola a na druhý deň mesiaca nič nejedol. Ľutoval totiž Dávida, že jeho otec ho tak potupil. 35 Ráno vyšiel Jonatán do poľa na stretnutie s Dávidom a šiel s ním malý chlapec. 36 Prikázal mu: „Bež pohľadať šípy, ktoré vystrelím.“ Kým chlapec bežal, vystrelil ponad neho šíp. 37 Keď prišiel chlapec na miesto, kam Jonatán vystrelil šíp, zavolal na chlapca: „Šíp by mal byť ďalej od teba.“ 38 Jonatán znova zavolal na chlapca: „Nestoj, poponáhľaj sa.“ Chlapec pozbieral šípy a prišiel k svojmu pánovi. 39 Nevedel však, o čo ide; vedeli to iba Jonatán a Dávid. 40 Jonatán dal svoju výzbroj chlapcovi, čo ho sprevádzal, a povedal mu: „Choď, zanes to do mesta. 41 Keď chlapec odišiel, Dávid vstal od južnej strany úkrytu, padol tvárou na zem a trikrát sa poklonil. Potom sa obaja pobozkali a spoločne plakali, najmä Dávid. 42 Jonatán povedal Dávidovi: Choď v pokoji a pamätaj, čo sme si obaja prisahali v Hospodinovom mene. Nech je Hospodin natrvalo svedkom medzi mnou a tebou, medzi mojím a tvojím potomstvom.“
 • Prvá Samuelova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)