Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Druhá kniha Makabejcov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

  Záložky

  1 V zápisoch sa našlo toto: Prorok Jeremiáš rozkázal, aby tí, ktorí odchádzali do zajatia, vzali z ohňa, ako bolo spomenuté. 2 Prorok tým, ktorých odvádzali, dal zákon a nariadil im, aby nezabudli na Pánove prikázania a aby sa nedali zviesť vo svojich mysliach, ak uvidia zlaté a strieborné modly a ozdoby okolo nich.2,2 Bar 6,72 3 A aj inými podobnými slovami im prikazoval, aby vo svojom srdci neodpadli od zákona. 4 V spise ďalej bolo, že prorok dostal Božie napomenutie. Podľa toho prikázal, aby stan a archu zmluvy niesli za ním. Potom však vyšiel na vrch, na ktorý vystúpil Mojžiš, aby videl Božie dedičstvo.2,4 Dt 34,1 5 Keď ta Jeremiáš prišiel, našiel jaskynné obydlie. Tam vniesol stan, archu zmluvy i oltár na kadidlové obety a vchod zatarasil. 6 Potom prišli niektorí z tých, čo ho sprevádzali, aby označili cestu, no už ju nemohli nájsť. 7 Keď sa to Jeremiáš dozvedel, pokarhal ich. Povedal: „Miesto nech ostane neznáme, kým Boh opäť nezhromaždí ľud a nepreukáže mu milosrdenstvo.2,7 Jer 3,16 8 Vtedy ho Pán ukáže a zjaví sa jeho sláva a oblak, aký sa ukazoval za Mojžiša a o aký prosil aj Šalamún v modlitbe o to, aby to miesto bolo nezvyčajne posvätené.“2,8 Ex 24,16; 40,34-38; 1Krľ 8,10-13 9 Správa je aj o tom, ako on, pretože bol múdry, priniesol obetu na posvätenie a dokončenie stavby chrámu.2,9 1Krľ 8,62-63 10 Aj Mojžiš sa modlil k Pánovi, a vtedy zostúpil oheň z neba a strávil obetu; tak sa modlil aj Šalamún a oheň zostúpil a strávil spaľované obety.2,10 Lv 9,23-24; 2Krn 7,1 11 Mojžiš povedal: „Obeta za hriech sa nesmie jesť, preto bude spálená.“2,11 Lv 10,16-18 12 Takto to slávil aj Šalamún po osem dní. 13 To isté sa hovorí aj v Nehemiášových záznamoch a pamätných spisoch, ako zakladal knižnicu, keď zbieral knihy o kráľoch a prorokoch, Dávidove knihy a listiny kráľov o obetných daroch. 14 Tak aj Júda nám zozbieral všetko, čo bolo roztratené v dôsledku minulej vojny. Tie knihy sú u nás. 15 Ak ich potrebujete, pošlite niekoho, kto vám ich prinesie. 16 Keďže teraz zamýšľame svätiť Očistenie chrámu, píšeme vám. Bude správne, ak tiež tak urobíte a zasvätíte tieto dni.2,16 1Mak 4,59 17 Veď Boh zachránil celý svoj ľud a dal dedičné vlastníctvo všetkým i kráľovstvo, kňazstvo a posvätenie.2,17-18 Dt 30,3-5 18 Tak prisľúbil zákonom. Lebo máme nádej v Bohu, že sa čoskoro zmiluje nad nami a zhromaždí nás na sväté miesto zo všetkých krajín pod nebom. Lebo už nás vyslobodil z veľkých pohrôm a očistil toto miesto.

  O vzniku knihy

  19 O udalostiach okolo Júdu Makabejského a jeho bratov, o očistení najvznešenejšieho chrámu a posvätení oltára, 20 o bojoch proti Antiochovi Epifanovi a jeho synovi Eupatorovi. 21 Aj o nebeských zjaveniach tým, čo vykonali hrdinské činy na slávu židovstva, takže i keď ich bolo málo, získali späť celú krajinu, vypudili množstvo barbarov2,21 2Mak 3,25; 5,2; 10,29; 11,8 22 a opäť dali do poriadku chrám preslávený po celej zemi, oslobodili aj mesto a uviedli do platnosti zákony, ktoré už mali byť odstránené, lebo Pán im vo svojej veľkej dobrotivosti preukázal milosrdenstvo. 23 O tom všetkom podal správu Jáson z Cyrény v piatich knihách. My sme sa pokúsili skrátene to zhrnúť do jedného zväzku. 24 Pretože si uvedomujeme, že záplava čísel spôsobuje ťažkosti tým, čo chcú cez množstvo látky preniknúť do rozpráv o dejinách, 25 zaumienili sme si pre tých, čo radi čítajú, podať niečo na potešenie, vedychtivým pomôcku na ľahšie zapamätanie si, aby tak kniha bola na úžitok všetkým, čo sa k nej dostanú. 26 Nebolo to ľahké pre nás, ktorí sme sa podujali pripraviť z toho zhrnutie; stálo nás to veľa potu a bdenia. 27 Takisto nebýva ľahko tomu, kto pripravuje hostinu a chce hostí uspokojiť. Aby sme sa zavďačili mnohým, radi sme sa podujali na túto námahu. 28 Kronikárovi sme nechali právo presne preskúmať jednotlivosti a my sme sa usilovali pripraviť len výber vyrozprávaním hlavných udalostí. 29 Ako staviteľovi nového domu pripadne starosť o plán celku, zatiaľ čo maľba a výzdoba prislúcha tomu, kto ju má vyzdobiť, tak súdime aj o sebe. 30 Do podrobností sa pustiť a rozobrať sled udalostí, ako aj podrobne všetko preskúmať, je vecou historika. 31 Ale tomu, kto pracuje na prerozprávaní, treba dovoliť, aby sa zameral na stručnosť vyjadrenia a vzdal sa vyčerpávajúceho rozboru toho, čo sa udialo. 32 Teraz teda začnime rozprávať, už sme sa dosť zdržali pri tomto úvode. Lebo by bolo pochabé rozširovať predhovor pred dejinami, ale vlastné dejiny skracovať.
 • Druhá kniha Makabejcov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)