Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Ester (grécka verzia)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Hamanove úklady proti Židom

  1 Po týchto udalostiach kráľ Artaxerxes vyznamenal Hamadatovho syna Hamana Bugajčana3,1 Gr. bugaios. Nedá sa jednoznačne určiť, či ide o prímenie označujúce pôvod. Alt. chvastúň, porov. aj Est 1,1r. a povýšil ho na prvé miesto medzi všetkými svojimi priateľmi.3,1 Gn 41,40.50; Ex 17,14; Nm 24,7; 1Sam 15,32; Dan 6,4 2 Všetci na dvore sa mu klaňali, lebo tak to kráľ prikázal. Avšak Mardochej sa mu neklaňal.3,2 Gn 41,43 3 Kráľovskí dvorania Mardochejovi vyčítali: „Mardochej, prečo si nevšímaš, čo kráľ hovorí?“ 4 Každý deň mu to pripomínali, ale nepočúval ich. Udali Mardocheja u Hamana, že sa stavia proti slovám kráľa. Nato im Mardochej vysvetlil, že je Žid. 5 Keď sa Haman dozvedel, že Mardochej sa mu neklania, náramne sa rozzúril 6 a zamýšľal vykynožiť všetkých Židov v Artaxerxovej ríši.3,6 Ž 83,5 7 V dvanástom roku Artaxerxovho kraľovania pripravil losovanie a hádzal lósy, aby postupne zistil presný deň a presný mesiac, v ktorom by za jediný deň zahubil Mardochejov rod. A lós padol na štrnásty deň mesiaca adár.3,7 Neh 2,1; Est 9,24.26; Prís 16,33 8 Vtedy povedal kráľovi Artaxerxovi: „Je jeden národ rozptýlený medzi národmi po celej tvojej ríši, ktorých zákony sa líšia od zákonov všetkých národov; oni neposlúchajú kráľove zákony. Kráľovi uškodí, ak ich nechá len tak.3,8 Lv 26,33; Dt 4,27; Ezd 4,13; Sk 16,20-21 9 Ak uzná kráľ za vhodné, nech vydá rozhodnutie, aby boli vykynožení, a ja poukážem v prospech kráľovskej pokladnice desaťtisíc talentov striebra.“ 10 Kráľ sňal svoj prsteň a dal ho na Hamanovu ruku, aby ním spečatil písomnosti proti Židom.3,10 Gn 41,42; Est 8,2 11 A kráľ povedal Hamanovi: „Nechaj si svoje striebro, ale s tým národom nalož, ako chceš.“ 12 V trinásty deň prvého mesiaca zvolali kráľovských pisárov a to, čo prikázal Haman, v mene kráľa Artaxerxa napísali vojvodcom a náčelníkom každej provincie od Indie po Etiópiu, dovedna stodvadsiatim siedmim krajinám, náčelníkom jednotlivých národov, každému v jeho vlastnej reči.3,12 1Krľ 21,8; Dan 6,15 13 Poslovia rozniesli po Artaxerxovej ríši prípis, aby v prvý deň dvanásteho mesiaca, čiže adára, bol zničený národ Židov a boli zhabané ich majetky. 13a Text listu znel takto: Toto píše veľký kráľ Artaxerxes náčelníkom stodvadsiatich siedmich provincií od Indie po Etiópiu a im podriadeným miestnym správcom. 13b Pretože vládnem mnohým národom a v mojich rukách je vláda nad celou zemou, prijal som rozhodnutie, ku ktorému ma nevedie pýcha moci, ale usilujem sa postupovať čo najspravodlivejšie a mierne, aby som pre svojich poddaných vždy a za každých okolností zabezpečil život bez otrasov a aby som obnovil v ríši poriadok a bezpečnosť, ako aj mier, po ktorom túžia všetci ľudia.3,13b 1Tim 2,2 13c Keď som sa vypytoval svojich radcov, ako sa dá v plnej miere dosiahnuť tento cieľ, Haman, ktorého sme vyznačili funkciou druhého muža v kráľovstve, zaskvel sa pred nami rozvážnosťou, vynikol neochvejnou dobrou vôľou a zaručenou spoľahlivosťou, 13d vysvetlil nám, že medzi všetkými kmeňmi na celom svete žije roztrúsený istý neprispôsobivý ľud, ktorý sa svojimi zákonmi protiví každému národu a ustavične pohŕda príkazmi kráľov, takže nemôžeme uviesť do života zdokonalenie jednotnej štátnej správy, ktoré sa usilujeme presadiť.3,13d Est 3,8; 8,12p 13e Uvedomujeme si teda, že spomenutý národ sa nachádza ako jediný vo svojom ustavičnom nepriateľskom vzťahu voči každému človeku, že jeho spôsob života je cudzí našim zákonom a vymyká sa im, že zmýšľa nepriaznivo o našej politike a že sa dopúšťa tých najhorších zločinov, len aby podkopával stabilitu ríše. 13f Preto prikazujeme, aby tí, ktorých vám vo svojich prípisoch označil Haman, náš vládny splnomocnenec a náš druhý otec, boli všetci až do koreňa mečmi svojich nepriateľov bez akéhokoľvek zľutovania a súcitu v štrnásty deň dvanásteho mesiaca adár tohto roku vykynožení spolu s manželkami a deťmi. 13g A tak tí, čo oddávna boli a sú aj teraz neprispôsobiví, za jediný deň s použitím sily zostúpia do podsvetia, aby sa v nasledujúcom čase dokonale upevnila stabilita a pokoj v našom štáte. 14 Odpisy tohto listu boli doručené do provincií a všetkým národom sa prikazuje, aby boli pripravené na stanovený deň. 15 Toto opatrenie čoskoro zverejnil aj v Súzach. Kým kráľ a Haman popíjali, v meste panoval strach.3,15 Est 8,15; Prís 29,2; Am 6,6
 • Ester (grécka verzia)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)