Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Pomazanie Ježiša v Betánii

  1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych.12,1 Jn 11,43n 2 Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním stolovali.12,2 Lk 10,40 3 Mária vzala libru vzácnej voňavej masti z pravého nardu, natrela Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou myrhy.12,3 Mt 26,7; Mk 14,3; Lk 7,37n; Jn 11,2 4 Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal:12,4-5 Mt 26,8-9; Mk 14,4-5; Jn 6,64 5 „Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným?“ 6 Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali.12,6 Jn 10,13; 13,29 7 Ježiš však povedal: „Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu!12,7-8 Mt 26,10-12; Mk 14,6-8 8 Veď chudobných máte vždy so sebou, ale mňa nemáte vždy.“12,8 Dt 15,11 9 Medzitým sa veľký zástup Židov dozvedel, že Ježiš je tam, a prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych.12,9 Jn 11,43-44.56 10 Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, 11 pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.12,11 Jn 7,31; 11,45

  Slávnostný vstup do Jeruzalema

  12 Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.12,12-15 Mt 21,1-9; Mk 11,1-10; Lk 19,28-38 13 Vzali palmové ratolesti, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“12,13 Ž 118,25n; Jn 6,15; 18,33.37.39; 19,3.12.14 14 Ježiš si našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku! 12,15 Zach 9,9 16 Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo.12,16 Lk 24,44-45; Jn 2,22 17 Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo.12,17 Jn 11,43n 18 Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: „Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním!“12,19 Lk 19,48; Jn 11,48; Sk 5,28

  Grécki prozelyti chcú vidieť Ježiša

  20 Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci.12,20 Jn 7,35 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceme vidieť Ježiša!“12,21 Jn 1,43-44; 6,5; 14,8; 20,29 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi.12,22 Jn 1,40n; 6,8 23 Ježiš im povedal: „Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka.12,23 Mt 26,45; Mk 14,41; Jn 13,1.31-32; 17,1 24 Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.12,24 1Kor 15,36n 25 Kto miluje svoj život12,25 Gr. dušu., stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.12,25 Mt 10,38-39; 16,25; Mk 8,35; Lk 9,24; 17,33 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí.12,26 Mt 16,24-25; Jn 14,3; 17,24

  Predpoveď utrpenia a oslávenia

  27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel.12,27 Ž 6,4; Mt 26,38; Mk 14,34n 28 Otče, osláv svoje meno!“ Tu zaznel z neba hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“12,28 Mk 1,11; 9,7; Jn 12,23; 13,31-32; 17,1 29 A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: „Zahrmelo.“ Iní vraveli: „Prehovoril k nemu anjel.“12,29 Gn 21,17; Jób 37,5 30 Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám.12,30 Jn 11,42 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.12,31 Lk 10,18; Jn 3,18; 14,30 32 A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“12,32 Jn 3,14; 8,28 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť.12,33 Mt 20,19; 26,2; Jn 18,32 34 Zástup mu odpovedal: „My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš zostane naveky! Ako to, že ty hovoríš, že Syn človeka musí byť vyzdvihnutý? Kto je to ten Syn človeka?“12,34 Ž 89,37; Iz 9,6; Ez 37,25; Dan 7,14; Jn 8,35 35 Ježiš im povedal: „Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto potme kráča, nevie, kam ide.12,35 Jn 7,33; 8,12; 9,4; 11,10; 1Jn 2,11 36 Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste sa stali synmi svetla!“ Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi.12,36 Jn 10,39; 11,54; Ef 5,8

  Neviera Židov

  37 Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho, 38 aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené Pánovo rameno12,38 T. j. Božia moc.?12,38 Iz 53,1; Rim 10,16 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš inde povedal: 40 Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nespoznali a neobrátili sa, a aby som ich neuzdravil.12,40 Iz 6,10; Mk 4,12 41 Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom.12,41 Iz 6,1 42 Predsa však aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy;12,42 Jn 7,13; 9,22; 19,38.39 43 lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu.12,43 Jn 3,19; 5,44; 1Jn 2,15 44 Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal.12,44 Mt 10,40; Jn 7,28; 13,20 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.12,45 Jn 6,40; 14,9 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.12,46 Jn 1,9; 8,12; 9,5; 11,27 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť.12,47 Jn 3,17; 8,15 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.12,48 Lk 10,16; Jn 15,22 49 Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako mám hovoriť a čo mám povedať.12,49 Jn 8,28 50 A ja viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec.“12,50 Jn 6,40; 17,2
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)