Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Ježiš a Nikodém

  1 Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi.3,1 Jn 7,50; 19,39 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh.“3,2 Mt 22,16; Jn 2,11 3 Ježiš mu odpovedal: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova3,3 Alt. zhora (porov. Jn 3,31)., nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“3,3 Mt 18,3; Lk 18,17; Jn 1,13; 3,7; 1Jn 3,93,3-4 Jn 4,14-15; 6,51-52 4 Nikodém mu povedal: „Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.3,5 1Kor 15,50; Tít 3,5 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.3,6 Rim 8,5 7 Nečuduj sa, že som ti povedal: ‚Musíte sa znova narodiť.‘ 8 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“3,8 Koh 11,5; Sir 16,21; 1Jn 5,1 9 Na to mu Nikodém odpovedal: „Ako sa to môže stať?“ 10 Ježiš mu odpovedal: „Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? 11 Amen, amen, hovorím ti: O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo.3,11 Jn 3,32; 8,26.38; 12,49 12 Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?3,12 Lk 22,67 13 Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.3,13 Dt 30,12-13; Prís 30,4; Múd 18,15-16; Bar 3,29; Rim 10,6 14 A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,3,14 Nm 21,9; Jn 8,28; 12,34 15 aby každý, kto v neho verí, mal večný život3,15 Alt. aby každý, kto verí, mal v ňom večný život..3,15 Jn 3,36; 10,28; 11,25-26; 20,31; 1Jn 5,11-13 16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.3,16 Rim 8,32; 1Jn 4,9-10 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.3,17 Jn 12,47 18 Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.3,18 Jn 5,22.24 19 Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé.3,19 Jn 1,5.9 20 Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo.3,20 Ef 5,11-13 21 Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.“3,21 Tob 4,6

  Posledné Jánovo svedectvo

  22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil.3,22 Jn 4,2 23 Krstil však aj Ján, a to v Ainóne blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia ta prichádzali a dávali sa krstiť. 24 Ján totiž vtedy ešte nebol uväznený.3,24 Mt 14,3; Mk 1,14; 6,17; Lk 3,20 25 Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. 26 Prišli k Jánovi a povedali mu: „Rabbi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu.“3,26 Jn 1,35-37 27 Ján odpovedal: „Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba.3,27 1Kor 4,7; Heb 5,5 28 Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: ‚Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním.‘3,28 Jn 1,20 29 Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná.3,29 1Mak 9,39; Mt 9,15; Mk 2,19-20; Lk 5,34-35 30 On musí rásť a ja sa musím umenšovať.“

  Syn prichádza zhora

  31 Kto prichádza zhora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými3,31 Jn 8,23; 1Jn 4,5 32 a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo.3,32 Jn 1,11; 3,11 33 Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý.3,33 1Jn 5,10 34 Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva Ducha bez miery.3,34 Jn 1,32 35 Otec miluje Syna a všetko mu dal do rúk.3,35 Mt 11,27; 28,18; Lk 10,22; Jn 5,20; 13,3; 17,2.23-24; Heb 1,4 36 Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.3,36 Jn 3,16; 1Jn 5,12-13
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)