Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Modlitba Pána

  1 Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“11,1 Lk 5,16; 6,12; 9,18.28 2 Ježiš im povedal: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče11,2 Var. + náš, ktorý si v nebesiach., posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo11,2 Var. + buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi..11,2-4 Mt 6,9-13 3 Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň, 4 a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi11,4 T. j. vinníkovi.. A neuveď nás do pokušenia11,4 Var. + ale zbav nás zlého..“11,4 Mt 18,35; Mk 11,25

  Podobenstvo o neodbytnom priateľovi

  5 A potom im povedal: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľ, požičaj mi tri chleby,11,5-8 Lk 18,1-8 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť.‘ 7 A on zvnútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ 8 Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť.

  O dôvere pri modlitbe

  9 A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.11,9-13 Mt 7,7-1111,9 Mk 11,24; Jk 1,6-7 10 Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 11 Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? 12 Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“11,13 Jn 16,23-24; Jk 1,17; 1Jn 5,14

  Ježiš a Belzebul

  14 Raz vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. Ľudia žasli,11,14-23 Mt 12,22-30; Mk 3,20-2711,14-15 Mt 9,32-33 15 ale niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula11,15 Var. Belzebuba, Bezebula., vládcu démonov, vyháňa démonov.“ 16 Iní ho skúšali tým, že žiadali od neho znamenie z neba. 17 Ale on poznal ich úmysly a povedal im: „Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pustne a rozdelený dom upadá. 18 Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože môže obstáť jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja vyháňam démonov pomocou Belzebula. 19 No ak ja vyháňam démonov pomocou Belzebula, čím ich potom vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam démonov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.11,20 Lk 17,21; Sk 10,38 21 Keď dobre vyzbrojený muž stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí.11,21-22 Iz 49,24-25 22 Ale keď ho prepadne silnejší ako on a premôže ho, ten mu odoberie zbraň, na ktorú sa spoliehal, a korisť rozdelí. 23 Kto nie je so mnou, je proti mne; a kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje.11,23 Lk 9,50

  Návrat nečistého ducha

  24 Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody11,24 T. j. pustých. a hľadá odpočinok. Keď ho nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘11,24-26 Mt 12,43-45; Heb 6,4-6 25 Keď ta príde, nájde dom vymetený a vyzdobený. 26 Odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú do domu a usídlia sa tam. A tak je s tým človekom nakoniec horšie, ako bolo na začiatku.“11,26 Jn 5,14; 2Pt 2,20 27 Keď to hovoril, jedna žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré ťa dojčili!“11,27 Lk 1,28.42 28 On však odpovedal: „Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.“11,28 Lk 8,21

  Jonášovo znamenie

  29 Keď sa schádzali zástupy, hovoril im: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale nedostane ho, iba ak Jonášovo znamenie.11,29-31 Mt 12,38-42; Mk 8,11-1211,29 Mt 16,4; 1Kor 1,22 30 Lebo ako sa Jonáš stal znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.11,30 Jon 3,1-4 31 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún.11,31 1Krľ 10,1; Mt 12,6 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš.11,32 Jon 3,8; Mt 12,6

  Podobenstvo o svetle

  33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta alebo pod mericu, ale na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.11,33 Mt 5,15; Mk 4,21; Lk 8,16 34 Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté11,34 Gr. úprimné, jednoduché, jasné., bude celé tvoje telo vo svetle11,34 Gr. jasné.. Ale ak sa zakalí11,34 Gr. je závistlivé, zlé, choré., bude aj tvoje telo v tme.11,34-36 Mt 6,22-2311,34 Mt 20,15 35 Hľaď teda, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle, a ani jedna jeho časť nebude v tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom.“

  Reč proti farizejom

  37 Keď ešte hovoril, poprosil ho istý farizej, aby u neho obedoval. Ježiš vošiel a posadil sa k stolu.11,37 Lk 7,36; 14,1 38 Farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom najprv neumyl.11,38 Mt 15,2; Mk 7,5 39 Pán mu povedal: „Vy farizeji teraz čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby.11,39-51 Mt 23,23-3611,39 Mk 7,4 40 Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? 41 Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. 42 Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať.11,42 Lv 27,30; Mich 6,8 43 Beda vám, farizeji, lebo máte radi popredné stolce v synagógach a pozdravy na námestiach!11,43 Mt 23,6; Mk 12,38-39; Lk 14,7; 20,46 44 Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia!“11,44 Nm 19,16 45 Vtedy mu ktorýsi zo zákonníkov povedal: „Učiteľ, keď takto hovoríš, potupuješ aj nás.“ 46 On mu odpovedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.11,46 Mt 23,4 47 Beda vám, lebo staviate prorokom náhrobky, kým vaši otcovia ich zabíjali. 48 Takto ste svedkami, ktorí schvaľujú činy svojich otcov. Oni ich zabíjali a vy im staviate náhrobky.11,48 Sk 7,52 49 Preto aj Božia múdrosť vyriekla: ‚Pošlem k nim prorokov a apoštolov. Niektorých z nich budú zabíjať a iných prenasledovať.‘11,49 Prís 8,1; 9,3 50 A tak sa toto pokolenie bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, čo bola vyliata od založenia sveta; 51 od krvi Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.11,51 Gn 4,8; 2Krn 24,20-21 52 Beda vám, zákonníci, pretože ste prevzali kľúč poznania; sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili.“11,52 Mt 23,13 53 Keď odtiaľ odchádzal, zákonníci a farizeji začali naňho prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovať. 54 Strojili mu úklady, aby ho chytili za slovo.11,54 Mk 12,13; Lk 20,20
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)