Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Varovanie pred kvasom farizejov

  1 Medzitým sa zhromaždili tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe navzájom. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva.12,1 Mt 16,6; Mk 8,15 2 Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené, a nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo.12,2-9 Mt 10,26-3312,2 Mk 4,22; Lk 8,17; Ef 5,13 3 Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komôrkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech.

  Koho sa báť

  4 Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť! 5 Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám: Toho sa bojte!12,5 Jk 4,12 6 Či nepredávajú päť vrabcov za dva haliere12,6 Gr. assarion.? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.12,7 Lk 12,24; 21,18

  Odvaha vyznávať Krista

  8 Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.12,8 Zj 3,5 9 Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.12,9 Mk 8,38; Lk 9,26; 2Tim 2,12 10 Každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, nebude odpustené.12,10 Mt 12,31-32; Mk 3,28-29; 1Jn 5,16 11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť,12,11-12 Mt 10,19-20; Mk 13,11; Lk 21,14-15 12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť.“

  Podobenstvo o chamtivom boháčovi

  13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo.“ 14 On mu odpovedal: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami?“12,14 Sk 7,27 15 A pokračoval: „Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“12,15 1Tim 6,9-10 16 A potom im povedal toto podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Rozmýšľal a hovoril si: ‚Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu.‘ 18 Potom si povedal: ‚Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a 19 poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa!‘ 20 Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil?‘12,20 Jób 27,8; Tob 7,10; Sir 11,19 21 Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.“12,21 Mt 6,20; Lk 12,33-34; 1Tim 6,17-19

  Dôvera v Boha

  22 A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.12,22-34 Mt 6,25-34 23 Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. 24 Pozrite sa na havrany! Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky!12,24 Lk 12,7 25 A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? 27 Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich.12,27 1Krľ 10,4-7 28 Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverní! 29 Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení!12,29-30 1Pt 5,7 30 Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že to potrebujete. 31 Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá.12,31 Mk 10,29-30 32 Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.12,32 Lk 22,29; 6,20 33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.12,33 Mk 10,21; Lk 18,22; 1Tim 6,17-19; Jk 5,1-312,33-34 Mt 6,19-21; Lk 16,9; 18,22 34 Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

  Výzva bedliť

  35 Majte bedrá opásané a lampy zažaté!12,35 Ex 12,11; Mt 25,1; Ef 6,14; 1Pt 1,13 36 Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.12,36-38 Mk 13,34-36; Mt 25,1-13 37 Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať.12,37 Jn 13,4-5 38 Či príde pred polnocou alebo až nad ránom12,38 Gr. počas druhej alebo tretej nočnej stráže. a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. 39 Uvedomte si predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.12,39-40 Mt 24,43-44; Lk 21,34-36; 1Tes 5,2; 2Pt 3,10; Zj 3,3; 16,15 40 Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“

  Podobenstvo o vernom sluhovi

  41 Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám alebo aj všetkým?“12,41-46 Mt 24,45-51 42 Pán mu odpovedal: „Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. 44 Pravdivo vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.12,44 Mt 25,21; Lk 19,17 45 Ale keby si ten sluha vo svojom srdci povedal: ‚Môj pán mešká a nechodí,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa,12,45 Lk 21,34 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými. 47 Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý.12,47 Jk 4,17 48 Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať.

  Ježiš — príčina rozdelenia

  49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už vzbĺkol! 50 Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane!12,50 Mk 10,38-39 51 Myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.12,51-53 Mt 10,34-36 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“12,53 Mich 7,6

  Poznať znamenie čias

  54 Potom povedal zástupom: „Keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak.12,54-56 Mt 16,2-3 55 A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. 56 Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať terajší čas?

  Zmieriť sa s protivníkom

  57 Prečo sami od seba neviete posúdiť, čo je spravodlivé? 58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezavliekol k sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia.12,58-59 Mt 5,25-26; 18,34-35 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nevrátiš aj poslednú drobnú mincu.“
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)