Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Podobenstvo o nepoctivom správcovi

  1 A svojim učeníkom povedal: „Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obvinili, že mu rozhadzuje majetok. 2 Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom.‘ 3 Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. 4 Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď budem pozbavený správcovstva.‘ 5 Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ 6 Ten odpovedal: ‚Sto batov oleja.‘ Povedal mu: ‚Vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš päťdesiat.‘ 7 Potom sa opýtal iného: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ Odpovedal: ‚Sto kórov pšenice.‘ Tomu povedal: ‚Vezmi si svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ 8 Pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď voči seberovným sú synovia tohto sveta prezieravejší, než synovia svetla.16,8 Ef 5,8; 1Tes 5,5 9 Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony16,9 Alt. prostredníctvom mamony, resp. z nespravodlivej mamony., aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov.16,9 Mt 6,20; 25,35-40; Lk 12,33; 18,22 10 Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom.16,10 Mt 25,21.23; Lk 19,17 11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? 12 A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“16,13 Mt 6,24

  Zákon a Božie kráľovstvo

  14 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.16,14 Mt 23,13 15 Ale on im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.16,15 1Sam 16,7; Prís 21,2; Mt 23,28; Lk 18,9-14; 1Kor 1,27 16 Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý sa doň násilne tlačí.16,16 Mt 11,12-13 17 No ľahšie sa pominie nebo i zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.16,17 Mt 5,18 18 Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.16,18 Mt 5,32; 19,9; Mk 10,11-12; 1Kor 7,10-11

  Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

  19 Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. 20 Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola16,21 Var. + ale nikto mu ich nedal., ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy.16,21 Mk 7,28 22 Ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone.16,23 Jn 13,23 24 I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.‘16,24 Mk 9,48; Lk 3,17 25 No Abrahám odpovedal: ‚Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš.16,25 Lk 6,24 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ 27 Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. 28 Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ 29 Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich poslúchajú.‘16,29 Lk 18,20; Jn 5,45-47; 2Tim 3,16; 2Pt 1,12 30 Ale on povedal: ‚Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.‘ 31 Odpovedal mu: ‚Ak neposlúchajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.‘“16,31 Jn 11,43-53
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)