Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Dar vdovy

  1 Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice.21,1-4 Mk 12,41-4421,1 2Krľ 12,10 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta hodila dve drobné mince21,2 Gr. lepton — najmenšia drobná minca v Galilei., 3 a povedal: „Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. 4 Lebo oni vhodili dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe vhodila všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“21,4 2Kor 8,12

  Zničenie chrámu

  5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi, povedal:21,5-6 Mt 24,1-2; Mk 13,1-2 6 „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené.“21,6 Lk 19,43-44

  Znamenia a prenasledovanie

  7 Opýtali sa ho: „Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“21,7-11 Mt 24,3-8; Mk 13,3-8 8 On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť: ‚Ja som!‘21,8 T. j. označovať sa za Mesiáša. a ‚Ten čas je už blízko!‘, no nechoďte za nimi!21,8 Lk 17,23; 1Jn 2,18 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.21,10 2Krn 16,6; Iz 19,2 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.21,12-17 Mt 10,17-22; Mk 13,9-1321,12 Jn 16,2 13 To vám bude príležitosťou na svedectvo. 14 Zaumieňte si teda, že sa nebudete dopredu pripravovať, ako sa brániť.21,14-15 Lk 12,11-12 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť.21,15 Iz 54,17; Sk 6,10 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia.21,16 Lk 12,52-53 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.21,17 Mt 24,9; Jn 15,19 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.21,18 Lk 12,7 19 Ak vytrváte, získate život.21,19 Mt 24,13

  Skaza Jeruzalema

  20 Keď uvidíte, že vojská obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie.21,20-24 Mt 24,15-28; Mk 13,14-23; Lk 19,43-44 21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú.21,21 Lk 17,31 22 Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.21,22 Dt 32,35; Jer 46,10; Oz 9,7 23 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.21,23 Lk 23,29; 1Kor 7,26 24 Ľudia budú padať pod ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov.21,24 Dt 28,64; Ž 79,1; Iz 63,18; Jer 21,7; Dan 8,13; Tob 14,5; Rim 11,25

  Príchod Syna človeka

  25 Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmätku z burácania mora a vlnobitia.21,25-28 Mt 24,29-31; Mk 13,24-2721,25-26 Ž 46,2-3; 65,7.8; Iz 13,10; Ez 32,7; Joel 2,10; Sof 1,15; Ag 2,6; Zj 6,12-13 26 Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.21,26 Iz 34,4; Múd 5,22 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou.21,27 Dan 7,13-14; Zj 1,7 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

  Poučenie z figovníka

  29 Povedal im toto podobenstvo: „Pozrite na figovník a na všetky stromy!21,29-33 Mt 24,32-36; Mk 13,28-32 30 Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blízko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. 32 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa všetko nestane.21,32 Lk 9,27 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.

  Výzva bedliť

  34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil;21,34 Iz 5,11-13; Lk 12,45; 17,27; Rim 13,13; 1Tes 5,3.6-7 35 príde totiž ako osídlo21,35 Var. lebo osídlo príde. na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.21,35 Iz 24,16-17; 1Pt 4,7 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“21,36 Mk 13,33; Lk 12,40

  Ježišove posledné dni

  37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na vrchu, ktorý sa volá Olivový.21,37-38 Jn 8,1-221,37 Lk 19,47; 22,39 38 A všetok ľud sa zavčas rána hrnul k nemu do chrámu, aby ho počúval.
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)