Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Vystúpenie Jána Krstiteľa

  1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom3,1 T. j. štvrťvladárom, vládcom nad štvrtinou pôvodného kráľovstva. v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne,3,1-6 Mt 3,1-6; Mk 1,2-6; Jn 1,19-233,1-2 Jer 1,1-2; Mich 1,1; Ag 1,1 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša.3,2 Lk 1,80; Jn 11,49; 18,13; Sk 4,6 3 Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,3,3 Mal 3,24; Mt 3,1; Mk 1,4; Sk 13,24; 19,4 4 ako je napísané v knihe výrokov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 3,4-6 Iz 40,3-5; Mt 3,3; Mk 1,3; Jn 1,23 5 Každá dolina bude zaplnená, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. 6 A každý tvor3,6 Gr. každé telo. uvidí Božiu spásu.3,6 Ž 98,2; Iz 52,10; Lk 2,10; Rim 10,9-10 7 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?!3,7-9 Mt 3,7-103,7 Mt 3,7; 1Tes 1,10 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nezačínajte medzi sebou hovoriť: ‚Naším otcom je Abrahám.‘ Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi potomkov aj z týchto kameňov.3,8 Jn 8,39; Sk 26,20 9 Veď sekera je už priložená ku koreňu stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený na oheň.“3,9 Mt 3,10; Lk 13,6-7 10 Zástupy sa ho spýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11 On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.“3,11 Lk 18,22; 2Kor 8,14; Jk 2,15-16; 1Jn 3,17 12 Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ 13 On im odpovedal: „Nevymáhajte viac, ako vám nariadili.“3,13 Mich 6,8; Lk 19,8 14 Vojaci sa ho spýtali: „A čo máme robiť my?“ Tým povedal: „Nikoho netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom!“ 15 Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.3,15-18 Mt 3,11-12; Mk 1,7-8; Jn 1,24-28; Sk 13,25 16 Ale Ján všetkým odpovedal: „Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.3,16 Mt 3,11; Jn 1,33; Sk 1,8; 2,1-4; 1Kor 12,13; 14,2 17 V ruke má vejačku, aby prečistil namlátené zrno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni.“3,17 Mich 4,12 18 Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a zvestoval mu evanjelium. 19 Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes3,19-20 Mt 14,3-4; Mk 6,17-183,19 Lv 18,16 20 dovŕšil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia.

  Pokrstenie Ježiša

  21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo3,21-22 Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Jn 1,32-34 22 a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe ako holubica. Z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“3,22 Ž 2,7; Iz 42,1; Mt 3,17; Mk 1,11; Lk 9,35; Jn 1,32-33; 2Pt 1,17

  Rodokmeň Ježiša Krista

  23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli,3,23-38 Mt 1,1-173,23 Mt 13,55; Jn 6,42 24 Matat, Lévi, Melchi, Jannai, Jozef, 25 Matatiáš, Amos, Naum, Hesli, Nagge, 26 Mahat, Matatiáš, Semein, Jozech, Joda, 27 Joanan, Resa, Zerubbábel, Šealtíel, Neri, 28 Melchi, Addi, Kosam, Elmadam, Ér, 29 Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, 30 Simeon, Júda, Jozef, Jonam, Eliakim, 31 Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid,3,31-33 Rút 4,17-22; 1Krn 2,1-14 32 Izaj, Obéd, Boaz, Salmón, Nachšón, 33 Amminadáb, Admin, Arni, Checrón, Perec, Júda,3,33 Gn 38,18.29-30; Rút 4,18-22 34 Jákob, Izák, Abrahám, Terach, Nachór,3,34-36 1Krn 1,24-27 35 Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach, 36 Kainam, Arpachšad, Šém, Noach, Lemech,3,36-38 1Krn 1,1-43,36 Gn 5,32; 10,22; 11,10-13 37 Matuzalem, Henoch, Jered, Mahalalel, Kénan3,37 Gr. Kainam., 38 Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha.3,38 Gn 1,26; 2,7; 5,1-2; Iz 64,8
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)