Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Vyslanie Dvanástich

  1 Ježiš si zavolal Dvanástich9,1 Var. + apoštolov. a dal im silu a moc nad všetkými démonmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov.9,1-6 Mt 10,5-15; Mk 6,7-13 2 Vyslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých9,2 Var. – chorých.. 3 Povedal im: „Nič si neberte na cestu; ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat.9,3-5 Lk 10,4-12 4 Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a odtiaľ choďte ďalej. 5 Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim.“9,5 Sk 13,51 6 Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade zvestovali evanjelium a uzdravovali.

  Herodesov nepokoj

  7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“9,7-9 Mt 14,1-12; Mk 6,14-299,7-8 Sir 48,10; Lk 9,19 8 iní, že sa zjavil Eliáš, a ďalší, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 9 Herodes povedal: „Jána som dal sťať. Kto je potom ten, o kom počúvam takéto veci?“ A chcel ho vidieť.9,9 Lk 23,8

  Rozmnoženie chlebov

  10 Keď sa apoštoli vrátili, vyrozprávali mu všetko, čo urobili. Vzal ich so sebou a odišli sami do mesta9,10 Var. + na pusté miesto pri meste., ktoré sa volá Betsaida.9,10-17 2Krľ 4,42-44; Mt 14,13-21; Mk 6,30-44; Jn 6,1-15 11 Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. 12 Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu Dvanásti a povedali: „Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste.“ 13 On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Ale oni hovorili: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí.“ 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: „Pousádzajte ich do skupín asi po päťdesiat!“ 15 Urobili tak a všetkých usadili. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu.9,16 Lk 22,19; 24,30 17 Všetci jedli a nasýtili sa, ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte dvanásť košov.9,17 2Krľ 4,44; Ž 78,29

  Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia

  18 Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: „Za koho ma ľudia pokladajú?“9,18-20 Mt 16,13-16; Mk 8,27-29 19 Oni odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“9,19 Lk 9,7-8 20 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Peter odpovedal: „Za Božieho Mesiáša9,20 Hebr. Mašíach = gr. Christos = Pomazaný..“9,20 Jn 6,68-69 21 No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali,9,21-22 Mt 16,20-23; Mk 8,30-339,21 Lk 9,36 22 a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený.“9,22 Lk 9,31.44; 13,33; 17,25; 18,31-33

  Nasledovanie Ježiša

  23 Všetkým potom povedal: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.9,23-27 Mt 16,24-28; Mk 8,34–9,19,23 Mt 10,38; Lk 14,27; 17,33 24 Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.9,24 Mt 10,38-39; Lk 17,33; Jn 12,25 25 Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.9,26 Mt 10,33; Lk 12,9; 2Tim 2,12 27 Veru, hovorím vám: Niektorí z vás, čo tu stoja, určite neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.“9,27 Mt 10,23; Jn 21,22; 1Tes 4,15

  Premenenie na vrchu

  28 Asi osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.9,28-36 Mt 17,1-9; Mk 9,2-9; 2Pt 1,17-189,28 Lk 8,51 29 Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. 30 A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži — Mojžiš a Eliáš, 31 ktorí sa ukázali v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal naplniť v Jeruzaleme.9,31 Lk 9,22.44; 13,33; 17,25; 18,31-33 32 Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli.9,32 Jn 1,14; 2Pt 1,16-18 33 A keď už od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel však, čo vraví. 34 A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. 35 Z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený9,35 Var. milovaný. Syn, jeho počúvajte!“9,35 Dt 18,15; Ž 2,7; Iz 42,1; Lk 3,22 36 A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli.9,36 Lk 9,21

  Uzdravenie posadnutého chlapca

  37 Na druhý deň zostúpili z vrchu. V ústrety mu prišiel veľký zástup.9,37-42 Mt 17,14-20; Mk 9,14-29 38 Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: „Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa! 39 Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje, lomcuje ním, až sa mu pení z úst; sotva ho opúšťa a tak ho gniavi. 40 Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ 41 Ježiš povedal: „Ach, neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás?! Priveď sem svojho syna!“9,41 Dt 32,5.20 42 Ako chlapec prichádzal, démon ho zvalil a lomcoval ním. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi.9,42 Lk 4,35.39; 8,24 43 Všetci žasli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom:9,43-45 Mt 17,22-23; Mk 9,30-32

  Druhá predpoveď utrpenia Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom:

  44 „Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude9,44 Var. má byť. vydaný do rúk ľudí.“9,44 Lk 9,22.31; 13,33; 17,25; 18,31-33 45 Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý; preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať.9,45 Lk 18,34

  Spor o prvenstvo

  46 Začali medzi sebou uvažovať, kto z nich je najväčší.9,46-48 Mt 18,1-5; Mk 9,33-379,46 Lk 22,24 47 Ježiš však poznal, o čom vo svojom srdci uvažujú. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba 48 a povedal: „Kto by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“9,48 Mt 10,40-42; Lk 10,16; 22,26; Jn 13,20 49 Vtedy Ján povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu v tom, pretože nechodí s nami.“9,49-50 Nm 11,27-29; Mk 9,38-41 50 Ježiš mu však odpovedal: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

  Nepohostinní Samaritáni

  51 Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.9,51 Mk 10,32; Lk 17,11 52 Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, 53 tam ho však neprijali, lebo bol rozhodnutý ísť do Jeruzalema.9,53 Jn 4,9 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“9,54 2Krľ 1,9-16 55 On sa obrátil k nim a pokarhal ich.9,55 Var. + Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. 56 A odišli do inej dediny.

  Nasledovanie Ježiša

  57 Raz, keď šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš.“9,57-62 Mt 8,18-22 58 Ježiš mu však odpovedal: „Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ 59 Iného zas vyzval: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ 60 Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“9,60 Nm 6,6-7 61 A iný zas hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“9,61 1Krľ 19,20 62 Ježiš odpovedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)