Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  1 Keď Ježiš skončil s poučovaním svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách.11,1 Mt 7,28; 13,53; 19,1; 26,1

  Poslovia Jána Krstiteľa

  2 Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov,11,2-19 Lk 7,18-3511,2 Mt 14,3 3 aby sa ho spýtali: „Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?“11,3 Mal 3,1; Mt 3,11 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium.11,5 Iz 35,5-6; 61,1 6 Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohorší.“ 7 Zatiaľ čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, ba viac ako proroka.11,9 Mt 14,5; 21,26 10 Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou.11,10 Mal 3,1; Mk 1,2 11 Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší11,11 Gr. menší. v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. 12 Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.11,12-13 Lk 16,16 13 Veď všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14 A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť.11,14 Mal 3,23; Mt 17,10-13; Lk 1,17 15 Kto má uši11,15 Var. + na počúvanie., nech počúva! 11,15 Mt 13,9.43

  Hriešne pokolenie

  16 K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedny na druhé: 17 ‚Pískali sme vám, a vy ste netancovali, nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami.‘ 18 Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil11,18 T. j. nejedol mäso a nepil víno., a hovoria: ‚Je posadnutý.‘11,18 Gr. Má démona.11,18 Mt 3,4; 9,14 19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: ‚Hľa, žráč a pijan vína, priateľ mýtnikov a hriešnikov.‘ Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy11,19 Var. deti..“ 11,19 Mt 9,10.14

  Hrozba nekajúcim mestám

  20 Nato začal11,20 Var. + Ježiš. karhať mestá, v ktorých urobil väčšinu svojich mocných činov, pretože sa nekajali:11,20-24 Lk 10,13-15 21 „Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole.11,21-22 Iz 23,1.4; Ez 27,2; Am 1,9; Jdt 16,17 22 Avšak hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia11,23 Gr. hádesu = ríše mŕtvych.zostúpiš! Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes.11,23 Gn 19,24-28; Iz 14,13-15 24 Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe.“ 11,24 Mt 10,15

  Evanjelium sa zjavuje najmenším

  25 V tom čase povedal Ježiš: „Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým.11,25-27 Lk 10,21-2211,25 1Kor 1,26-29 26 Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť.11,27 Mt 28,18; Jn 3,35 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.11,28 Jer 31,25; Sir 24,19; 51,23.26-27 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.11,29 Jer 6,16; Sir 6,28-29; 1Pt 2,21 30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.“11,30 1Jn 5,3
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)