Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  O prepustení manželky

  1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja za Jordánom.19,1-12 Mk 10,1-1219,1 Mt 7,28; 11,1; 13,53; 26,1 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. 3 Tu k nemu prišli farizeji a podrobili ho skúške: „Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?“ 4 Odpovedal im: „Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? 19,4 Gn 1,27 5 A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo.19,5-6 Gn 2,24; Ef 5,31 6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ 7 Oni mu povedali: „Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju?“19,7 Dt 24,1.3 8 Nato Ježiš povedal: „Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. 9 Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, ak nie kvôli smilstvu, a vzal si inú, cudzoloží19,9 Var. + a kto si vezme prepustenú, cudzoloží (porov. Mt 5,32)..“19,9 Mt 5,32; Lk 16,18; 1Kor 7,10-11 10 Učeníci mu povedali: „Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.“ 11 On im odpovedal: „Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané.19,11-12 1Kor 7,7 12 Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými19,12 Gr. eunuchovia (vykastrovaní muži). urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

  Požehnávanie malých detí

  13 Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali.19,13-15 Mk 10,13-16; Lk 18,15-17 14 No Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“19,14 Mt 18,3 15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

  Bohatý mládenec

  16 Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: „Učiteľ19,16 Var. + dobrý., čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“19,16-22 Mk 10,17-22; Lk 18,18-2319,16 Lk 10,25 17 Ježiš mu odpovedal: „Čo sa ma pýtaš na dobro19,17 Var. Čo ma nazývaš dobrým? ? Jeden je Dobrý19,17 Var. + Boh.! Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ 18 „A ktoré?“ opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: „Tieto: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca a matku! a Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20 Mládenec mu povedal: „Toto všetko som zachovával19,20 Var. + od svojej mladosti.. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“19,21 Mt 6,20; Lk 12,33 22 Keď mládenec počul toto slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku.

  Nebezpečenstvo bohatstva

  23 Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.19,23-30 Mk 10,23-31; Lk 18,24-30 24 Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.“ 25 Keď to počuli učeníci, veľmi užasli a povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“19,26 Gn 18,14; Jób 42,2; Zach 8,6 27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?“19,27 Mt 4,18-21 28 Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta19,28 Gr. v znovuzrodení., keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.19,28 Dan 7,9-10; Lk 22,30; 1Kor 6,2; Zj 3,21 29 Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku19,29 Var. + alebo ženu., alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne19,29 Var. mnohonásobne. viac a bude dedičom večného života.19,29 Mt 10,37; Lk 14,26 30 Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví.19,30 Mt 20,16; Lk 13,30
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)