Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Uzdravenie malomocného

  1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“8,2-4 Mk 1,40-45; Lk 5,12-16 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: „Nie aby si o tom niekomu hovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.“8,4 Lv 13,49; 14,2-32; Mt 9,30; 12,16

  Uzdravenie stotníkovho sluhu

  5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho:8,5-13 Lk 7,1-10; Jn 4,43-54 6 „Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“ 7 Ježiš mu odpovedal: „Prídem a uzdravím ho.“ 8 Stotník mu na to povedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému: ‚Choď!‘, tak ide, a druhému: ‚Poď!‘, tak príde, a svojmu sluhovi: ‚Urob to!‘, tak to urobí.“ 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: „Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve,8,11 Ž 107,3 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.“8,12 Mt 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 13,28-29 13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: „Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril.“ V tej chvíli jeho sluha ozdravel.8,13 Mt 9,22; 15,28; 17,18

  Uzdravenie mnohých chorých

  14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho svokru ležať v horúčke.8,14-17 Mk 1,29-34; Lk 4,38-41 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho. 16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,8,16 Mt 4,24; 14,35; 15,30 17 aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.8,17 Iz 53,4 18 Keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.8,18-22 Lk 9,57-62 19 Tu prišiel istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš.“ 20 Ježiš mu však odpovedal: „Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť.“ 21 Iný z jeho učeníkov mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“8,21 1Krľ 19,20 22 Ježiš mu však povedal: „Nasleduj ma a nechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych.“

  Utíšenie búrky

  23 Potom nastúpil do člna a jeho učeníci za ním.8,23-27 Mk 4,35-41; Lk 8,22-25 24 Zrazu sa na mori strhla taká veľká búrka, že sa vlny valili na čln. Ježiš však spal. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ 26 On im však povedal: „Čo ste takí ustrašení, vy maloverní?“ Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo veľké ticho.8,26 Ž 65,8; 89,10; 107,29; Mt 6,30; 14,31; 16,8 27 Ľudia hovorili s údivom: „Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú?“

  Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji

  28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského8,28 Var. gergezenského, gerazského. kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobov. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste.8,28-34 Mk 5,1-20; Lk 8,26-39 29 Zrazu vykríkli: „Čo ťa do nás8,29 Var. + Ježiš., Boží Syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom?“8,29 1Krľ 17,18; Mk 1,24 30 Obďaleč sa pásla veľká črieda svíň. 31 Démoni ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň.“ 32 Povedal im: „Choďte!“ Vtom vyšli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda vyrútila dolu úbočím do mora a zahynula vo vode. 33 Pastieri ušli a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj o posadnutých. 34 Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)