Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Falošná váha sa protiví Hospodinovi, záleží mu na presnom závaží. 2 Keď príde pýcha, príde aj hanba, zatiaľ čo pokorní vlastnia múdrosť.11,2 Prís 16,18; 18,12 3 Bezúhonnosť vedie statočných, podlosť zničí zradcov. 4 V deň hnevu neosoží bohatstvo, kým spravodlivosť zachraňuje pred smrťou.11,4 Prís 10,2; Ez 7,19 5 Spravodlivosť vyrovnáva cestu bezúhonnému, bezbožník však upadá pre vlastnú zlobu.11,5 Prís 14,32 6 Spravodlivosť zachraňuje statočných, zradcovia sa chytia do pasce svojich žiadostivostí. 7 Keď zomiera bezbožník, stráca sa jeho nádej a očakávanie ničomníkov vyjde navnivoč. 8 Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a jeho miesto zaujme bezbožník.11,8 Est 7,10 9 Rúhavý človek ničí svojho blížneho ústami, spravodliví sa však zachránia poznaním. 10 Keď sa darí spravodlivým, mesto jasá, pri zániku bezbožníkov plesá. 11 Požehnaním statočných sa zveľaďuje mesto, ústami bezbožníkov však pustne. 12 Svojím blížnym pohŕda nerozumný, rozumný človek však mlčí. 13 Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe.11,13 Prís 20,19 14 Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve radcov však spočíva záchrana.11,14 Prís 15,22; 20,18; 24,6 15 Kto sa zaručí za cudzieho, veľmi si uškodí, ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí.11,15 Prís 6,1-5 16 Šľachetná žena nadobúda česť, kým násilníci získajú bohatstvo. 17 Sám sebe robí dobre milosrdný človek, no ukrutník trýzni vlastné telo. 18 Bezbožník získava klamnú odplatu, no ten, čo seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.11,18 2Kor 9,6; Ga 6,8 19 Áno, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však pachtí za zlom, smeruje k smrti. 20 Skazení srdcom sa Hospodinovi protivia, lež bezúhonní v správaní sa mu páčia. 21 Ruku na to, že zlý človek neunikne trestu, potomstvo spravodlivých je však zachránené. 22 Ako zlatý krúžok v svinskom rypáku je žena pekná, ale rozmarná. 23 Túžbou spravodlivých je len dobro, nádejou bezbožníkov je iba hnev.11,23 Prís 10,24.28 24 Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. 25 Štedrý človek zbohatne a kto dáva piť druhému, sám dostane piť. 26 Toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať, lež požehnanie je na hlave toho, čo ho predáva. 27 Kto usilovne hľadá dobro, nájde priazeň, no kto vyhľadáva zlo, k tomu vstúpi.11,27 Ž 7,17 28 Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú pučať ako lístie. 29 Ten, kto sužuje svojich domácich, zdedí vietor, blázon bude slúžiť múdremu. 30 Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše.11,30 Prís 11,16; Jk 5,20 31 Pozri, ak spravodlivý dostane odplatu tu na zemi, o čo viac bezbožník a hriešnik!11,31 Iz 3,10n
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)