Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Múdrosť a Božia bázeň

  1 Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, 2 lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj.3,2 Lv 18,5; Prís 4,10 3 Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca3,3 Dt 6,8; Prís 6,21; 7,3; Jer 31,33 4 a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. 5 Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. 6 Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. 7 Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla.3,7 Prís 26,12; 28,11; Iz 5,21 8 Uzdraví sa tvoje telo a vzpružia sa tvoje kosti. 9 Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody;3,9 Ex 23,19; Lk 14,13 10 potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt. 11 Syn môj, neodvrhuj Hospodinovu výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie,3,11 Jób 5,17; Heb 12,5 12 lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.3,12 Jób 5,17; Zj 3,19

  Cena múdrosti

  13 Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť! 14 Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rýdze zlato.3,14 Jób 28,15; Prís 8,19 15 Je cennejšia ako šperky a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád.3,15 Prís 8,11; 31,10 16 V jej pravici je dlhý vek, v ľavici zasa bohatstvo a sláva.3,16 Prís 3,2 17 Jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. 18 Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa jej pridŕžajú. 19 Múdrosťou položil Hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou.3,19 Prís 8,22-29 20 Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. 21 Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu.3,21 Prís 4,21 22 Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. 23 Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať, uložíš sa a bude sa ti sladko spať. 25 Neboj sa náhlej hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu, 26 lebo Hospodin sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou.

  Láska k blížnym

  27 Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho. 28 Nehovor svojmu blížnemu: „Choď, príď opäť zajtra, potom ti dám,“ a pritom to máš. 29 Nezamýšľaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý býva v bezpečí pri tebe. 30 Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. 31 Nezáviď násilníkovi a nezvoľ si nijakú z jeho ciest,3,31 Prís 23,17; 24,1.19 32 lebo podlý človek sa protiví Hospodinovi, ktorý k priamym ľuďom prechováva dôveru. 33 Kliatba Hospodina spočíva na dome bezbožníka, no príbytok spravodlivých požehnáva. 34 Posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeľuje milosť.3,34 1Pt 5,5 35 Múdri zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)