Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  1 Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení.10,1 Rim 9,1-3; 1Kor 9,20-22 2 Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania.10,2 Sk 22,3 3 Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti.10,3 Rim 1,17; 9,30-32; Ga 3,10n; 5,4 4 Veď cieľom Zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.10,4 Jn 1,17; Sk 13,38n; Ga 3,24n; Heb 8,13

  Spasenie pre všetkých

  5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo Zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť.10,5 Lv 18,5; Ga 3,12 6 No spravodlivosť z viery hovorí takto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba? — aby priviedol Krista dolu —,10,6 Jn 3,1310,6-8 Dt 30,12-14 7 ani nehovor: Kto zostúpi do priepasti? — aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych.10,7 Múd 16,13; 1Kor 15,4; Ef 4,9; Heb 13,20 8 Čo teda hovorí? Blízko teba je Slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame.10,8 Rim 1,16-17; 1Pt 1,25 9 Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.10,9 Mt 10,32; 1Kor 12,3; 1Tim 6,12 10 Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu.10,10 2Kor 4,13 11 Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.10,11 Iz 28,16; Rim 9,33 12 Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú.10,12 Sk 10,34n; 15,9; Rim 3,22.30; 1Kor 12,13; Ga 3,28; Kol 3,11 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.10,13 Joel 3,5; Sk 2,21 14 Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci.10,15 Iz 52,7; Nah 2,1 16 Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu?10,16 Iz 53,1; Jn 12,38 17 Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.10,17 Jn 17,20 18 Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová.10,18 Ž 19,5 19 Pýtam sa teda: Azda to Izrael nepochopil? Už Mojžiš hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu.10,19 Dt 32,21; Rim 11,11 20 Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali.10,20 Iz 65,1n 21 No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.10,21 Iz 65,2
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)