Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Treba sa páčiť blížnemu, nie sebe

  1 My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým.15,1 Rim 14,1; 1Kor 9,22; 10,23n; Ga 6,2 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie.15,2 Mt 22,39; 1Kor 9,19; 10,24; 16,14; Flp 2,4 3 Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Urážky tých, ktorí teba tupili, padli na mňa.15,3 Ž 69,10; Mt 20,28; Jn 6,38 4 Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej.15,4 1Mak 12,9; Rim 4,23n; 1Kor 10,11 5 Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša,15,5-6 Ž 133,1; 1Kor 1,10; 2Kor 13,11; Flp 2,2-5; 1Pt 3,8 6 aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

  Evanjelium pre Židov i pre pohanov

  7 Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu.15,7 Rim 14,1; Flm 17 8 Hovorím totiž, že Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom15,8 Mich 7,20; Sir 36,25; Mt 15,24; Jn 4,22; Sk 3,25n 9 a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať budem tvoje meno.15,9 Ž 18,50; Rim 11,30 10 A opäť hovorí: Pohania, radujte sa s jeho ľudom! 15,10 Dt 32,43 11 A opäť: Chváľte Pána, všetky národy a oslavujte ho, všetci ľudia! 15,11 Ž 117,1 12 A inde zasa Izaiáš hovorí: Bude koreň Izaja a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania.15,12 Iz 11,10; Zj 5,5; 22,16 13 Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.15,13 Flp 4,7

  Pavlovo misijné poslanie

  14 Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať.15,14 1Tes 4,9; Heb 3,13; 1Jn 2,21 15 Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha,15,15 Rim 1,5; 12,3; 2Pt 1,12 16 aby som bol služobníkom Ježiša Krista pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou Duchom Svätým.15,16 Sk 9,15; Rim 11,13; 1Tim 2,7 17 Chválim sa teda v Ježišovi Kristovi tým, čo konám pre Boha.15,17 2Kor 10,12.13.17 18 Neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom,15,18 Sk 15,12; 2Kor 3,5 19 v moci znamení a divov, v moci Božieho Ducha, takže od Jeruzalema a okolia až po Ilýriu som naplnil Kristovo evanjelium.15,19 Mk 16,17n; Sk 14,3; 1Kor 2,4; 2Kor 12,12; 1Tes 1,5 20 A tak sa usilujem zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nestaval na cudzom základe,15,20 1Kor 3,10-12; 2Kor 10,15n 21 ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a porozumejú tí, ktorí nepočuli.15,21 Iz 52,15 22 Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám.15,22-24 Sk 19,21; Rim 1,9-13 23 Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nijaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, 24 keď budem cestovať do Hispánie15,24 Terajšie Španielsko.. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto, a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. 25 Teraz však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým.15,25 Sk 19,21; 20,22; 24,17 26 Macedónsko a Achájsko sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme.15,26 1Kor 16,1; 2Kor 8,1; 9,2 27 Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými15,27 Gr. telesnými. hodnotami.15,27 Rim 11,17; 1Kor 9,11; Ga 6,6 28 Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. 29 Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania.15,29 Rim 1,11 30 Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom,15,30 2Kor 1,11; Ef 6,18n; Flp 1,19; Kol 4,3; 1Tes 5,25; 2Tes 3,1n; Heb 13,18 31 aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali;15,31 Sk 20,3.22; 21,11; 1Tes 2,14n; 2Tes 3,2 32 aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. 33 A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)