Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Rimanom

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Osobné pozdravy

  1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách,16,1 Sk 18,18 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala; veď ona bola pomocníčkou mnohým, i mne samému.16,2 3Jn 8 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Ježišovi Kristovi.16,3 Sk 18,2.26 4 Oni pre môj život nastavili vlastný krk. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milovaného Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista.16,5 1Kor 16,15.19; Kol 4,15; Flm 2 6 Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. 7 Pozdravte Andronika a Júnia16,7 Var. Júniu, ženu menom Júnia., mojich krajanov a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista.16,7 2Kor 8,23 8 Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravujte Apella, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. 11 Pozdravujte môjho krajana Herodióna. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. 12 Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. 13 Pozdravujte Rúfusa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou.16,13 Mk 15,21 14 Pozdravujte Asynkrita, Flegóna, Hermesa, Patrobasa, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. 15 Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.16,16 1Kor 16,20; 2Kor 13,12; 1Tes 5,26; 1Pt 5,14 17 Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich!16,17 Mt 7,15; 24,24; 2Tes 3,6; Tít 3,9n 18 Veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí.16,18 Flp 3,19; Kol 2,4; 2Pt 2,3 19 Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala k všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému.16,19 Mt 10,16; Rim 1,8; 1Kor 14,20 20 Boh pokoja čoskoro rozdrví satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.16,20 Gn 3,15; Lk 10,18; Rim 15,33; 1Tes 5,28 21 Pozdravuje vás Timotej, môj spolupracovník, i Lucius, Jáson a Sósipatros, moji krajania.16,21 Sk 16,1; 1Kor 4,17; Flp 2,19 22 Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, mestský správca, a brat Kvartus.16,23 Var. + v. 24 Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen.16,23 Sk 19,22.29; 1Kor 1,14; 2Tim 4,20

  Doxológia

  25 Tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo po večné časy zahalené mlčaním,16,25-26 1Kor 2,7; Ef 1,9; 3,3-5; Kol 1,26-27 26 ale teraz sa stalo skrze prorocké Písma zjavným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všetky národy poslušne prijali vieru, 27 jemu jedinému, múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista sláva naveky. Amen.16,27 Rim 11,36; 1Tim 1,17; Júd 25
 • List Rimanom

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)