Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Život v Duchu

  1 A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.8,1 Jn 5,24; Rim 1,18; 5,1.9; 8,33n 2 Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti.8,2 Rim 3,27; 7,7-11 3 Čo bolo nemožné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele,8,3 Sk 13,39; 15,10; 2Kor 5,21; Ga 3,13; 4,4; Flp 2,7n; Heb 2,17n; 7,18 4 aby sa splnila požiadavka Zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa Ducha.8,4 Rim 6,22; 7,4; Ga 5,16.25; Heb 10,10 5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci.8,5 Jn 3,6; 1Kor 2,14; 15,50 6 Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju.8,6 Rim 6,21; 7,5; 8,13; Ga 6,8 7 Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu — nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže.8,7 Jk 4,4 8 Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. 9 No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží Duch. Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.8,9 1Kor 3,16; Ga 5,24 10 Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale Duch je život pre spravodlivosť.8,10 Ga 2,20; 1Jn 3,24 11 Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.8,11 Rim 6,8; 2Kor 4,14 12 Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela,8,12 Rim 6,18; Ef 4,30 13 lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.8,13 1Kor 9,27; Ga 5,24; 6,8; Ef 4,22-24; Kol 3,5 14 Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. 15 Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče.“8,15 1Kor 2,12; Ga 4,5-7; 2Tim 1,7 16 Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti.8,16 2Kor 1,22; Ef 1,13 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.8,17 Lk 22,28-30; Rim 5,2; Ga 3,29; 4,7; 2Tim 2,12; 1Pt 4,13; Zj 21,7

  Budúca sláva

  18 Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.8,18 Lk 21,28; 2Kor 4,17 19 Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov.8,19 Kol 3,4; 1Jn 3,2 20 Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej,8,20 Gn 3,17-19; 6,11; Koh 1,2 21 že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí.8,21 Iz 11,6-9; 2Pt 3,13 22 Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. 23 A nielen to, ale aj my, ktorí máme prvotiny Ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela.8,23 2Kor 1,22; 5,2-5 24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí?8,24 2Kor 5,7; Ga 5,5; Heb 11,1 25 Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.8,25 2Kor 4,18 26 Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi.8,26 Rim 8,15 27 Ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh.8,27 Ž 7,10; 139,1; 1Kor 2,11 28 Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.8,28 Heb 12,11; 1Pt 5,10 29 Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.8,29 Ef 1,11; Flp 3,21; Kol 1,18; Heb 1,6; 1Pt 1,2 30 A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.8,30 2Tes 2,13.14

  Božia láska

  31 Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?8,31 Nm 14,9; Ž 56,12; 118,6 32 Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?8,32 Iz 53,10; Jn 3,16; Rim 5,8 33 Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje.8,33 Iz 50,8n; 1Kor 4,3n 34 Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás.8,34 Ž 110,1; Mk 16,19; Sk 2,33; Rim 4,25; Heb 7,25; 9,24; 1Jn 2,1 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?8,35 1Kor 4,11 36 Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.8,36 Ž 44,23; 1Kor 4,9.11-13; 2Kor 4,11 37 Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.8,37 Jn 16,33; 1Jn 5,4n; Zj 12,11 38 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti,8,38 1Kor 3,22; 15,24; Ef 1,21; 1Pt 3,22 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.8,39 Jn 3,16; Rim 5,5; 1Kor 3,22.23; Ef 1,4; 2,4; 2Tes 2,16
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)