Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Skutky apoštolov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Petrova správa cirkvi v Jeruzaleme

  1 Medzitým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania.11,1 Sk 8,14; Ef 3,1 2 Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných:11,2 Sk 10,45; 15,5 3 „Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi.“11,3 Sk 10,28; Ga 2,12; Ef 2,11 4 Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 „Bol som v meste Joppe, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plachta, spustená za štyri rohy a prišla až ku mne.11,5-7 Sk 10,9-48 6 Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá, divú zver, plazy a nebeské vtáky. 7 Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘ 8 Odpovedal som: ‚To nie, Pane. Veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté.‘11,8 Lv 11,2; Mt 15,11 9 Ale hlas z neba mi druhý raz povedal: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.‘ 10 Toto sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko zasa zodvihlo do neba. 11 Hneď nato pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cézarey.11,11 Sk 10,17 12 A Duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mnou išli aj títo šiesti bratia. Vošli sme do domu toho muža. 13 On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa tam postavil a povedal: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona, prímením Peter. 14 On ti povie slová, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom.‘11,14 Sk 16,31 15 Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás.11,15 Sk 2,4 16 Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.‘11,16 Iz 44,3; Joel 3,1; Mt 3,11; Jn 14,16; Sk 1,5 17 Ak im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu?“11,17 Sk 15,8; Ga 3,2 18 Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac: „Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.“11,18 Múd 12,19; Lk 2,20; Sk 5,31; 13,46-48; 14,27; 15,12; 21,14

  Založenie cirkvi v Antiochii

  19 Medzitým tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no Božie slovo neohlasovali nikomu, iba Židom.11,19 Sk 8,1.4; 27,3 20 Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom11,20 Var. helenistom. a zvestovali im Pána Ježiša.11,20 Sk 2,47; 10,36; 13,1 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.11,21 Jn 8,30; Sk 2,47 22 Dopočula sa o tom aj jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša.11,22 Sk 8,14; 10,1 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci,11,23 Sk 13,43; 14,22 24 lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký zástup.11,24 Sk 2,47; 6,5 25 Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Saula,11,25 Sk 9,11.27.30 26 a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok sa schádzali v tamojšej cirkvi a učili veľký zástup. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.11,26 Ga 2,11 27 V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci.11,27 Sk 13,1; 15,32 28 Jeden z nich, menom Agabos, vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia.11,28 Sk 10,19; 18,2; 21,10 29 Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku.11,29 Sk 12,25; 24,17; Rim 15,25-28; 1Kor 16,1-2; 2Kor 8,6.12; Ga 2,10 30 Urobili teda zbierku a po Barnabášovi a Saulovi ju poslali starším.11,30 Sk 4,36; 12,25; 15,2; Ga 2,1
 • Skutky apoštolov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)