Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Skutky apoštolov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Pavol v Tesalonike

  1 Keď precestovali cez Amfipolis a Apollóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židovská synagóga.17,1 Flp 4,16; 1Tes 2,1-2 2 Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi rozhovory o Písmach17,2 Lk 4,16; Sk 13,14 3 a tak im vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych, a že tento Ježiš, ktorého vám zvestujem, je Mesiáš17,3 Hebr. Mašíach = gr. Christos = Pomazaný..17,3 Ž 22,7; Iz 53,3; Mt 16,21; Lk 24,26-27.45-46; Jn 1,46; 20,9; Sk 4,2; 18,5; 26,23 4 Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha, a nemálo vznešených žien.17,4 Sk 13,43; 17,12.17-18; 28,24 5 Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jásonov dom a chceli Pavla a Sílasa vyviesť pred ľud.17,5 Sk 13,45; 1Tes 2,16 6 Keď ich však nenašli, odvliekli Jásona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali: „Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem17,6 Sk 16,20; 24,5; Rim 16,21 7 a Jáson ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo hovoria, že kráľom je Ježiš.“17,7 Lk 2,1; 23,2; Jn 19,12 8 Takto pobúrili dav i predstavených mesta, ktorí to počúvali. 9 Keď však dostali od Jásona a ostatných záruku, prepustili ich.

  Apoštol v Beroji

  10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Beroje. Len čo ta prišli, vošli do židovskej synagógy.17,10 Sk 9,25; 13,14; 20,4; 23,23.31 11 Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak.17,11 Iz 8,20; Lk 8,13; 16,29; Jn 5,39; Sk 7,1; 8,28; 1Pt 1,10 12 A tak mnohí z nich uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.17,12 Sk 17,4 13 Len čo sa však Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavol hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj ta znepokojovať a poburovať zástupy.17,13 Sk 14,19 14 Bratia teda hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru; Sílas a Timotej ostali tam.17,14 Sk 16,1 15 Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním, a vrátili sa.17,15 1Tes 3,1-2

  Pavol v Aténach

  16 Medzitým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa rozčuľoval17,16 Gr. jeho duch sa búril v ňom., keď videl, že mesto je oddané modlárstvu.17,16 Jn 2,17; Sk 15,39 17 Preto sa v synagóge rozprával so Židmi a tými, čo uctievali Boha a každý deň hovoril na námestí s náhodnými okoloidúcimi.17,17 Sk 13,14 18 Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali: „Čo to chce tento táraj povedať?“ Iní zasa hovorili: „Zdá sa, že hlása cudzie božstvá.“ To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmŕtvychvstanie.17,18 1Kor 1,22; 4,10-13 19 A tak ho vzali so sebou, odviedli na Areopág17,19 Gr. Areov vŕšok na západ od Akropoly, iní ním označujú aténsku súdnu radu, no tá bežne zasadala na verejnom priestranstve (gr. agora; porov. Sk 16,19). Bez súdneho procesu tu vrchnosť zrejme vypočúva Pavla kvôli zachovaniu diskrétnosti. a povedali: „Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš.17,19 Sk 28,22 20 Veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť.“17,20 Sk 26,22-23 21 Všetci Aténčania, ako aj prisťahovalci z cudziny sa totiž nevenovali ničomu inému, len že rozprávali alebo počúvali niečo nové. 22 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: „Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní.17,22 Sk 17,16 23 Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: ‚Neznámemu bohu.‘ Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte17,23 T. j. toho, koho uctievate, hoci ho nepoznáte..17,23 Múd 14,20; 15,17; Sk 14,17; Ga 4,8 24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami,17,24 1Krľ 8,27; Ž 146,6; Iz 42,5; 66,1; Tob 7,17; Mt 11,25; Sk 4,24; 7,48; 14,15 25 ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko.17,25 Ž 21,5; 50,12; Iz 42,5; Múd 9,1; Sk 14,17 26 On z jedného17,26 Var. z jednej krvi. stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania,17,26 Gn 10; Dt 32,8; Ž 74,17; Sk 1,7 27 aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.17,27 Dt 4,29; Ž 145,18; Iz 55,6; Jer 23,23; Múd 13,6; Rim 1,19 28 V ňom17,28 Var. ním. žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici: ‚Veď sme jeho rodom.‘17,28 Jób 10,12 29 Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu — výtvoru ľudského umu a zručnosti.17,29 Gn 1,27; Iz 40,18; Múd 13,10; Sk 19,26; Rim 1,22-23; 1Kor 12,2 30 Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie.17,30 Sir 28,7; Sk 3,17; 14,16; 17,23; Rim 16,26 31 Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.“17,31 Ž 9,8-9; 96,13; 98,9; Jn 5,22; Sk 10,4 32 Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili: „Radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy.“17,32 Sk 4,2; 24,25; 1Kor 1,23; 15,12 33 A tak Pavol od nich odišiel. 34 Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iní.17,34 Sk 16,14
 • Skutky apoštolov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)