Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Tobiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Tobiho múdre rady Tobiášovi

  1 Toho dňa si Tobi spomenul na peniaze, čo uložil u Gabaela v médskych Ragách. 2 V duchu si povedal: „Ja som si želal smrť. Prečo by som nezavolal svojho syna Tobiáša, skôr než umriem?“ 3 Zavolal si teda syna Tobiáša a on prišiel k nemu. Povedal mu: „Riadne ma pochovaj. Cti si svoju matku a neopúšťaj ju po všetky dni jej života. Rob, čo je jej milé a nijakým činom nezarmucuj jej ducha.4,3 Prís 20,20; Sir 3,16 4 Dieťa moje, pamätaj na ňu, že pre teba prežila mnohé nebezpečenstvá, kým si bol v jej lone. Keď umrie, pochovaj ju ku mne do toho istého hrobu.4,4 Sir 7,27 5 Dieťa moje, kým žiješ, pamätaj na Pána, nechci hrešiť a prestupovať jeho prikázania. Po všetky dni svojho života konaj skutky spravodlivosti a nekráčaj po cestách neprávosti. 6 Veď tí, čo sa držia pravdy, budú mať úspech vo svojich prácach.4,6 Prís 2,8 7 Všetkých, čo si počínajú spravodlivo,4,7 Odtiaľto sa text v. 7 po stred v. 19 nachádza iba vo Vatikánskom (B) a Alexandrijskom (A) rkp. Dlhší text Sinajského rkp. (S) tu má medzeru. milosrdne podporuj z toho, čo máš. Keď preukazuješ milosrdenstvo, nepozeraj roztrpčene. Neodvracaj tvár od nijakého chudobného a Božia tvár sa neodvráti od teba.4,7 Dt 15,7; Sir 4,1 8 Ak máš málo, neboj sa dávať aj z mála,4,8 2Kor 8,12 9 lebo tak si nahromadíš dobrý poklad na deň núdze.4,9 Sir 35,14n; Mt 6,20; Lk 12,33; 16,9 10 Veď skutok milosrdenstva vytrhne zo smrti a zabráni upadnutiu do temnoty.4,10 Prís 19,17; Sir 4,4; Mt 5,7; Jk 2,13 11 Veď skutok milosrdenstva je dobrým obetným darom tých, čo ho konajú pred tvárou Najvyššieho.4,11 Oz 6,6 12 Syn môj, chráň sa pred akýmkoľvek smilstvom, ale najmä vezmi si manželku z potomstva svojho otca. Neber si za ženu cudzinku, ktorá nie je z kmeňa tvojho otca, lebo my sme synmi prorokov. Noach, Abrahám, Izák, Jákob sú od vekov naši otcovia. Pamätaj, syn môj, že títo všetci si vzali manželky spomedzi svojich bratov a boli požehnaní vo svojich deťoch. Ich potomstvo zdedí zem.4,12 Gn 20,12; 24,3; Ex 34,15-16 13 Tak teda, syn môj, maj v láske svojich bratov, nepovyšuj sa s pýchou v srdci nad svojich bratov a nad synov a dcéry svojho ľudu, ale vyber si manželku spomedzi nich, lebo pýcha spôsobuje záhubu a veľký nepokoj a ľahostajnosť vedie k úpadku a veľkej núdzi. Ľahostajnosť je totiž matkou hladu.4,13 Prís 16,18; 29,23; Sir 10,12 14 Ani na deň nezadrž mzdu nikomu, kto u teba pracuje, ale hneď mu ju vyplať. Ak takto budeš slúžiť Bohu, dostane sa ti odmena. Syn môj, dávaj si pozor pri všetkom, čo robíš, a za všetkých okolností sa správaj ako vychovaný.4,14 Lv 19,13; Jer 22,13; Sir 34,26n 15 Nikomu nerob, čo sám nenávidíš. Nepi víno až do opitia; nech opilstvo nekráča s tebou po tvojej ceste.4,15 Prís 20,1; Mt 7,12 16 Hladnému dávaj zo svojho chleba a nahým zo svojich šiat. Čokoľvek máš navyše, použi na konanie milosrdenstva. Keď preukazuješ milosrdenstvo, nepozeraj roztrpčene.4,16 Tob 1,17 17 Štedro rozdávaj chlieb nad hrobmi spravodlivých, ale pri hriešnikoch to nerob.4,17 Ide o pohostenie pozostalých po rituálnom pôste, ktorý nasledoval po pohrebe.4,17 Jer 16,7; Ez 24,22; Sir 12,4; 30,18 18 Hľadaj radu u každého rozumného a nepohŕdaj nijakou užitočnou radou.4,18 Prís 12,15; Sir 9,14 19 V každom čase dobroreč Pánovi, Bohu, a od neho si žiadaj, aby tvoje cesty boli priame a všetky tvoje chodníky a plány viedli k úspechu. Nijaký národ si totiž nevie dať sám rady, iba Pán dáva všetko dobré. Koho chce, toho dvíha, a koho chce, toho poníži až na samé dno podsvetia. Preto, syn môj, zapamätaj si moje rady. Nedaj si ich vymazať zo srdca.4,19 Ž 34,2; 75,8; Prís 3,5 20 Teraz ti chcem pripomenúť, syn môj, desať talentov striebra, ktoré som uložil u Gabaela, syna Gabriho v médskych Ragách.4,20 Tob 1,14 21 Neboj sa, syn môj, že sme schudobneli. Budeš mať veľa majetku, ak sa budeš báť Boha a budeš utekať od každého hriechu a keď budeš konať dobro pred tvárou Pána, svojho Boha.“
 • Tobiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)