Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Hospodin sa zjaví Šalamúnovi

  1 Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, 2 zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz po tom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. 3 Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel: posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. 4 A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal - zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy - 5 utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela. 6 Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 7 vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. 8 Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízdne. Povedia: Prečo to učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu? 9 Potom povedia: Preto, lebo opustili Hospodina, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto Hospodin uviedol na nich všetko toto zlé.

  Šalamúnova staviteľská a obchodná činnosť

  10 Dvadsať rokov po tom, čo postavil Šalamún oba domy, dom Hospodinov a dom kráľovský, 11 a čo Chírám, kráľ týrsky, dodával Šalamúnovi cédrové a cyprusové stromy i zlato, koľko si len prial, kráľ Šalamún dal Chírámovi dvadsať miest v Galilei. 12 Vybral sa teda Chírám z Týru pozrieť si mestá, ktoré mu dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. 13 Vtedy mu povedal: Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj? Nazval ich menom Kabúl až dodnes. 14 Potom poslal Chírám kráľovi stodvadsať talentov zlata. 15 To bola suma na roboty, ktorú vyzdvihol kráľ Šalamún na stavbu domu Hospodinovho, svojho domu, Milla, hradieb Jeruzalema, Chácóru, Megidda a Gézeru. 16 Faraón, egyptský kráľ totiž dobyl Gézer, vypálil ho, Kanaáncov, ktorí bývali v meste, pobil, a dal ho do vena svojej dcére, manželke Šalamúnovej. 17 Šalamún teda vybudoval Gézer a dolný Bétchorón, 18 Baalat a Támár na púšti v Judsku, 19 všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, aj mestá pre vozy, mestá pre jazdcov, i čokoľvek si prial Šalamún a čo mal vôľu budovať v Jeruzaleme, v Libanone alebo na celom území svojho panstva. 20 Všetky národnosti, čo ostali z Amorejcov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov, čo neboli z Izraelcov, 21 ich synov, ktorí po nich pozostali a ktorých Izraelci nemohli podrobiť hubiacej kliatbe, urobil otrokmi na nútené práce až dodnes. 22 Ale z Izraelcov nedal Šalamún nikoho za otroka; lebo boli bojovníkmi, jeho služobníkmi, kniežatami, dôstojníkmi, veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcami. 23 Tí boli predstavenými dozorcov nad Šalamúnovými prácami; boli päťstopäťdesiati. Dozerali na ľud, ktorý vykonával práce. 24 Vtedy prešla faraónova dcéra z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystaval. Potom postavil Millo. 25 Šalamún prinášal trikrát do roka spaľované obete a obete spoločenstva na oltár, ktorý postavil Hospodinovi, a kadieval pred Hospodinom. A dokončil dom. 26 Kráľ Šalamún nastaval aj lode v Ecjón-Geberi, ktorý je pri Élate, na brehu Červeného mora, v Edóme; 27 Chirám poslal na lode svojich služobníkov, námorníkov, znalcov mora, k Šalamúnovým služobníkom. 28 Odišli do Ofíru; odtiaľ priviezli štyristodvadsať talentov zlata a priniesli ho kráľovi Šalamúnovi.
 • Prvá kniha kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)