Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Samuelova rozlúčka

  1 Samuel prehovoril k celému Izraelu: Hľa, počúval som váš hlas vo všetkom, čo ste mi hovorili, a ustanovil som kráľa nad vami; 2 teraz, hľa, kráľ kráča pred vami. Ja som však zostarel a ošedivel. Moji synovia sú medzi vami. Ja sám som chodil pred vami od svojej mladosti až do tohto dňa. 3 Hľa, tu som. Vydajte svedectvo proti mne pred Hospodinom a pred Jeho pomazaným. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Komu som ukrivdil? Z čej ruky som prijal úplatok, aby som nad niečím zažmúril oči? Vrátim vám to! 4 Oni však odpovedali: Neutláčal si nás, nekrivdil si nám, ani si z ničej ruky nič neprijal. 5 Povedal im: Svedkom je mi Hospodin proti vám, svedkom mi je dnes i Jeho pomazaný, že ste nič nenašli v mojej ruke. Odpovedali: Svedkom je. 6 Vtedy povedal Samuel ľudu: Svedkom buď Hospodin, ktorý ustanovil Mojžiša a Árona a ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta. 7 Teraz sa postavte, a budem sa súdiť s vami pred Hospodinom pre všetky spravodlivé skutky Hospodinove, ktoré preukázal vám a vašim otcom. 8 Keď Jákob prišiel do Egypta a vaši otcovia volali na Hospodina, poslal Hospodin Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta a usadili ich na tomto mieste. 9 Oni však zabudli na Hospodina, svojho Boha, preto ich vydal do ruky Síseru, vojvodcu z Chacóru, do ruky Filištíncov i do ruky moábskeho kráľa, ktorí bojovali proti nim. 10 Vtedy volali na Hospodina o pomoc: Zhrešili sme, lebo sme opustili Hospodina a slúžili sme baalom a aštartám. Vytrhni nás teraz z ruky našich nepriateľov a budeme Ti slúžiť. 11 Nato Hospodin poslal Jerubbaala, Bedána, Jefteho i Samuela a vytrhol vás z rúk vašich okolitých nepriateľov. Tak ste mohli bezpečne bývať. 12 Keď ste však videli, že Náchaš, kráľ Ammóncov, tiahne proti vám, povedali ste mi: Nie! Ale kráľ nech panuje nad nami! Hoci Hospodin, váš Boh, je vaším kráľom. 13 Teraz je tu kráľ, ktorého ste si vyvolili, ktorého ste si žiadali. Tak, hľa, Hospodin ustanovil kráľa nad vami. 14 Ak sa budete báť Hospodina a budete Mu slúžiť, a ak budete poslúchať Jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať Hospodina, svojho Boha, (bude dobre). 15 Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov, a budete odporovať Jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. 16 Teraz sa však postavte a hľaďte na túto veľkú vec, ktorú Hospodin učiní pred vašimi očami. 17 Či nie je dnes žatva pšenice? Volať budem k Hospodinovi, aby dal hromobitie a dážď; vtedy poznáte a uvidíte, že ste sa v očiach Hospodinových dopustili veľkého zla, keď ste si žiadali kráľa. 18 I volal Samuel na Hospodina a Hospodin dal toho dňa hromobitie a dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Hospodina a Samuela. 19 Vtedy hovoril všetok ľud Samuelovi: Modli sa za svojich služobníkov k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli, lebo ku všetkým svojim hriechom pridali sme ešte i to zlo, že sme si žiadali kráľa. 20 Samuel však povedal ľudu: Nebojte sa! Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, avšak teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. 21 Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. 22 Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno; lebo zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom. 23 Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás; budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste. 24 Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami! 25 Ak by ste predsa konali zle, zahyniete vy, i váš kráľ.
 • Prvá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)