Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Machabejcov
  • Druhá kniha Machabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha žalmov
  • Kniha prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovcova
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Ktorýsi deň povedal Šaulov syn Jonatán svojmu zbrojnošovi: "Nože, prejdime k posádke Filištíncov, ktorá je na druhej strane!" Svojmu otcovi to však neoznámil. 2 Šaul sa zdržoval na okraji Gabay pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Magrone. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo šesťsto mužov. 3 Achiáš, syn Ichabodovho brata Achitoba, ktorý bol synom Finésa, Héliho syna, Pánovho kňaza v Šíle, nosil efód. – Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. 4 Vprostred prechodu, cez ktorý sa Jonatán usiloval prejsť k posádke Filištíncov, bol z jednej i druhej strany skalný výbežok, jeden sa volal Bóses (lesklý), druhý Séne (pichľavý). 5 Jeden výbežok bol na sever oproti Machmasu, druhý na juh oproti Gabae. 6 Jonatán povedal chlapcovi, svojmu zbrojnošovi: "Nože, prejdime k posádke tých neobrezancov, azda Pán urobí (niečo) v náš prospech. Veď Pánovi nič neprekáža zachrániť pomocou veľkého alebo nepatrného počtu!" 7 Zbrojnoš mu odpovedal: "Urob, čokoľvek je v tvojom srdci! Rozhodni sa a ja som s tebou, ako si len praješ!" 8 Jonatán vravel: "Prejdeme tamto k tým chlapom a ukážeme sa im. 9 Ak nám povedia: “Stojte, kým neprídeme k vám!”, ostaneme stáť a nepôjdeme k nim. 10 Ale ak nám povedia: “Poďte!”, pôjdeme, lebo nám ich Pán vydal do ruky. Toto nám bude znamením." 11 Vtom sa obaja ukázali posádke Filištíncov. Filištínci vraveli: "Aha, Hebrejci vychádzajú z dier, do ktorých sa poschovávali!" 12 A mužovia posádky hovorili Jonatánovi a jeho zbrojnošovi: "Poďte k nám, voľačo vám porozprávame!" Nato Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: "Poď za mnou, lebo ich Pán vydal do ruky Izraela!" 13 Jonatán sa teda škriabal nahor rukami a nohami a jeho zbrojnoš za ním. I padali pred Jonatánom a jeho zbrojnoš ich za ním zabíjal. 14 Prvá porážka, ktorú zapríčinil Jonatán a jeho zbrojnoš, čítala okolo dvadsať mužov, asi na pol jutre oráčiny. 15 I rozšíril sa zmätok v tábore, na poli a v celom ľude. Posádka a koristníci sa tiež triasli, lebo sa chvela zem; to bol strach Boží. 16 Keď sa Šaulove hliadky pozreli do Benjamínovej Gabay, tábor sa vlnil sem i tam. 17 Vtedy Šaul povedal ľudu, ktorý bol s ním: "Spočítajte a zistite, kto odišiel spomedzi nás!" Spočítali a hľa, nebolo Jonatána a jeho zbrojnoša! 18 Vtedy Šaul povedal Achiášovi: "Prines Božiu archu!" Božia archa bola totiž v ten deň pri synoch Izraela. 19 A kým Šaul hovoril s veľkňazom, zmätok, ktorý bol v tábore Filištíncov, rozrastal sa čoraz viac. Vtedy povedal Šaul veľkňazovi: "Stiahni ruku späť!" 20 Tu sa Šaul a všetok ľud, ktorý bol s ním, zhromaždil, došli až k bitke a hľa, meče mali obrátené vzájomne proti sebe vo veľmi veľkom zmätku! 21 Aj Hebrejci, ktorí už dávnejšie boli s Filištíncami a ktorí s nimi tiahli do poľa, sa obrátili a chceli byť s Izraelitmi, ktorí boli so Šaulom a Jonatánom. 22 Aj všetci izraelskí mužovia, čo boli schovaní v Efraimskom pohorí, počuli, že sa Filištínci dali na útek, a zapojili sa do boja proti nim. 23 Tak Pán zachránil v ten deň Izrael. Boj sa však preniesol až k Bethavenu. 24 V ten deň boli mužovia Izraela unavení, lebo Šaul zaprisahal ľud slovami: "Nech je prekliaty muž, ktorý by požil jedlo do večera, kým sa nevypomstí na svojich nepriateľoch!" Preto nik z ľudu neokúsil jedla. 25 Tu prišiel všetok ľud k plástom; na poli bol med. 26 Keď ľud došiel k plástom, tie pretekali medom, ale nebolo nikoho, kto by bol ruku zdvihol k ústam, lebo ľud sa bál prísahy. 27 Lenže Jonatán nepočul, keď jeho otec zaprisahal ľud, preto vystrel koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil ju do medového plásta, potom si obrátil ruku k ústam a rozsvietili sa mu oči. 28 Ktosi z ľudu ho však oslovil: "Tvoj otec prísne zaprisahal ľud slovami: Nech je prekliaty muž, ktorý dnes požije pokrm!" Ľud však bol unavený. 29 Jonatán odpovedal: "Môj otec vrhá krajinu do nešťastia, pozrite, rozsvietili sa mi oči, hoci som požil len trochu tohto medu. 30 Okoľko viac, keby bol ľud dnes jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel; nebola by teraz porážka Filištíncov väčšia?" 31 V ten deň teda porazili Filištíncov od Machmasu po Ajalon. Ale ľud sa veľmi unavil. 32 Preto sa ľud vrhol na korisť, zajali ovce, hovädá a teľce, zabíjali ich na zemi a ľud jedol aj s krvou. 33 Oznámili to Šaulovi: "Hľa, ľud hreší proti Pánovi, lebo je s krvou!" I povedal: "Zhrešili ste! Privaľte teraz ku mne veľký kameň!" 34 Potom Šaul povedal: "Zamiešajte sa medzi ľudí a povedzte im: Priveďte si každý ku mne svojho vola a svoju ovcu, zabíjajte na tomto (kameni) a tak jedzte! Nehrešte proti Pánovi, že jete s krvou!" A všetok ľud privádzal, každý vola, ktorého mal poruke, a zabíjali tam až do noci. 35 Šaul však postavil Pánovi oltár. To bol prvý oltár, ktorý postavil Pánovi. 36 Potom Šaul povedal: "Poďme za Filištíncami v noci a spustošme ich, kým zasvitne ráno, aby z nich nezostal nik!" Odpovedali: "Urob všetko, čo sa ti páči!" Veľkňaz však povedal: "Pristúpme sem, k Bohu!" 37 A Šaul sa radil Boha: "Mám prenasledovať Filištíncov? Vydáš ich do ruky Izraela?" Ale v ten deň mu nedal odpoveď. 38 Vtedy vravel Šaul: "Priblížte sa sem všetci pohlavári ľudu, skúmajte a pozrite sa, kto spáchal dnes tento hriech! 39 Lebo na život Pána, záchrancu Izraela, ak sa to stalo hoci aj pre môjho syna Jonatána, určite zomrie." A z celého ľudu mu nik neodpovedal. 40 Nato vravel celému ľudu: "Vy buďte na jednej strane, ja však a môj syn Jonatán budeme na strane druhej." Ľud odpovedal Šaulovi: "Urob, čo sa ti páči!" 41 A Šaul hovoril Pánovi: "Bože Izraela, zjednaj právo!" I zachytil sa Jonatán a Šaul, ľud však vyviazol. 42 Nato povedal Šaul: "Žrebujte medzi mnou a mojím synom Jonatánom!" A zachytil sa Jonatán. 43 Šaul sa spýtal Jonatána: "Povedz mi, čo si urobil!" Jonatán mu povedal: "Na konci palice, ktorú mám v ruke, okúsil som trochu medu. Tu som, nech zomriem!" 44 Šaul povedal: "Toto nech mi urobí Pán a toto nech mi dodá! Veru umrieš, Jonatán!" 45 Ale ľud hovoril: "Nuž Jonatán má zomrieť, ktorý získal Izraelu toto veľké víťazstvo? Ani zďaleka! Ako žije Pán, ani vlások mu nepadne z hlavy na zem! Veď toto urobil dnes s Božou pomocou!" A tak ľud vyslobodil Jonatána a nezomrel. 46 A Šaul odišiel bez prenasledovania Filištíncov, takže sa Filištínci vrátili domov. 47 Keď sa Šaul ujal kráľovstva nad Izraelom, bojoval proti všetkým jeho okolitým nepriateľom, proti Moabu, proti Amončanom, proti Edomčanom, proti kráľom Soby a proti Filištíncom. A víťazil nad všetkými, proti ktorým sa obrátil. 48 Konal udatne, porazil Amalekitov a vyslobodil Izrael z ruky jeho ničiteľov. 49 Šaulovi synovia boli Jonatán, Ješui a Melchisua. Mená jeho dvoch dcér boli: meno staršej Merob a meno mladšej Michol. 50 A meno Šaulovej manželky Achinoam, dcéra Achimása. Meno jeho vojvodcu bolo Abner, syn Néra, Šaulovho strýca. 51 Kis bol Šaulovým otcom a Nér, Abnerov otec, bol synom Abiela. 52 Vojna proti Filištíncom bola prudká po celý Šaulov život. Ktoréhokoľvek mocného a udatného muža Šaul zbadal, pritiahol ho k sebe.
 • Prvá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)