Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
  • List Rimanom
  • Výber prekladu

    • Ekumenický preklad
    • Katolícky preklad
    • Botekov preklad
    • Evanjelický preklad
    • Roháčkov preklad
    • Rómska Nová zmluva
    • Pravoslávny preklad evanjelií

      Stará zmluva

    • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
    • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
    • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
    • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
    • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
    • Kniha Jozue
    • Kniha sudcov
    • Kniha Rút
    • Prvá kniha Samuelova
    • Druhá kniha Samuelova
    • Prvá kniha kráľov
    • Druhá kniha kráľov
    • Prvá kniha kroník
    • Druhá kniha kroník
    • Kniha Ezdrášova
    • Kniha Nehemiášova
    • Kniha Tobiáš
    • Kniha Judita
    • Kniha Ester
    • Prvá kniha Machabejcov
    • Druhá kniha Machabejcov
    • Kniha Jób
    • Kniha žalmov
    • Kniha prísloví
    • Kniha Kazateľ
    • Pieseň piesní
    • Kniha múdrosti
    • Kniha Sirachovcova
    • Kniha proroka Izaiáša
    • Kniha proroka Jeremiáša
    • Náreky
    • Kniha proroka Barucha
    • Kniha proroka Ezechiela
    • Kniha proroka Daniela
    • Kniha proroka Ozeáša
    • Kniha proroka Joela
    • Kniha proroka Amosa
    • Kniha proroka Abdiáša
    • Kniha proroka Jonáša
    • Kniha proroka Micheáša
    • Kniha proroka Nahuma
    • Kniha proroka Habakuka
    • Kniha proroka Sofoniáša
    • Kniha proroka Aggea
    • Kniha proroka Zachariáša
    • Kniha proroka Malachiáša
    • Nová zmluva

    • Evanjelium podľa Matúša
    • Evanjelium podľa Marka
    • Evanjelium podľa Lukáša
    • Evanjelium podľa Jána
    • Skutky apoštolov
    • List Rimanom
    • Prvý list Korinťanom
    • Druhý list Korinťanom
    • List Galaťanom
    • List Efezanom
    • List Filipanom
    • List Kolosanom
    • Prvý list Solúnčanom
    • Druhý list Solúnčanom
    • Prvý list Timotejovi
    • Druhý list Timotejovi
    • List Títovi
    • List Filemonovi
    • List Hebrejom
    • Jakubov list
    • Prvý Petrov list
    • Druhý Petrov list
    • Prvý Jánov list
    • Druhý Jánov list
    • Tretí Jánov list
    • Júdov list
    • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

    Výber kapitoly

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16

    Záložky

    Židia nepoznali Božiu spravodlivosť…

    1 Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. 2 Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania; 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. 4 Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

    … zvestovanú Mojžišom

    5 Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo zákona: "Človek, ktorý ich bude plniť, bude z nich žiť." 6 Ale spravodlivosť, ktorá je z viery, vraví toto: "Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?", totiž priviesť dolu Krista; 7 alebo: "Kto zostúpi do priepasti?", totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí? "Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;" totiž slovo viery, ktoré hlásame. 9 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. 11 Veď Písmo hovorí: "Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený."

    Židia nemajú výhovorky

    12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: 13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. 14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: "Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť." 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?" 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta. 19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí: "Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ: skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím." 20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: "Našli ma tí, čo ma nehľadali; verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali." 21 Izraelu však hovorí: "Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému."
  • List Rimanom
  • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

    NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

    V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
    že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
    Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

    Projekty Vydavateľstvo

    Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)