Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha žalmov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Machabejcov
  • Druhá kniha Machabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha žalmov
  • Kniha prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovcova
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Poďakovanie za záchranu a víťazstvo

  1 Zbormajstrovi. Dávid, sluha Pánov, zložil slová tohto chválospevu pre Pána, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov 2 a z ruky Šaulovej. Povedal teda: Milujem ťa, Pane, moja sila; 3 Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. 4 Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. 5 Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. 6 Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. 7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu. 8 Zem sa pohýbala a zachvela; vrchy sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, vyletúvali z neho žeravé uhlíky. 10 Znížil nebesia a zostúpil: čierne mračno pod jeho nohami. 11 Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. 12 Temnotami sa celkom zahalil a stánok si urobil z čierňavy vôd a oblakov. 13 Pred žiarou jeho tváre mraky lietali, ľadovec a žeravé uhlie. 14 Pán z neba zahrmel a zaznel hlas Najvyššieho: ľadovec a žeravé uhlie. 15 Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. 16 Otvorili sa hlbočiny vôd a základy zeme sa odkryli. Pred tvojou hrozbou, Pane, pred víchricou tvojho hnevu. 17 Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd. 18 Vytrhol ma z rúk mojich premocných nepriateľov, z rúk tých, čo ma nenávideli a boli silnejší ako ja. 19 Napadli ma v môj deň nešťastný, ale Pán mi bol podperou. 20 Vyviedol ma na miesto priestranné, zachránil ma, lebo si ma obľúbil. 21 Za moju spravodlivosť ma Pán odmení, za to, že moje ruky sú čisté, 22 lebo som kráčal po cestách Pánových a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne. 23 Pred očami som mal všetky jeho príkazy a jeho zákony som neodvrhol. 24 S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zločinu. 25 Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, lebo videl, že moje ruky sú čisté. 26 Voči svätému si svätý, voči šľachetnému šľachetný, 27 voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný. 28 Pokorný ľud chrániš pred zánikom a ponižuješ oči pyšných. 29 Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň; môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty. 30 Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou; a s pomocou svojho Boha hradby preskočím. 31 Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. 32 Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? 33 To Boh ma silou opásal a moju cestu urobil nepoškvrnenou. 34 Mojím nohám dal rýchlosť jeleňa a postavil ma na výšinu. 35 Ruky mi na boj vycvičil a moje ramená napínajú luk kovový. 36 Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. 37 Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu. 38 Naháňal som svojich nepriateľov, až som ich dostihol, a nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil. 39 Tak som ich zdrvil, že ani stáť nevládali, popadali mi pod nohy. 40 Opásal si ma udatnosťou v boji a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia. 41 Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek a rozprášil si tých, čo ma nenávidia. 42 Kričali, nemal im kto pomôcť, volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal. 43 Rozprášil som ich ako prach unášaný vetrom, šliapal som po nich ako po blate uličnom. 44 Vytrhol si ma zo vzbury ľudu a ustanovil za hlavu národov. Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal, 45 a poslúcha ma na jediné slovo. O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci; 46 cudzinci blednú od strachu a trasú sa vo svojich úkrytoch. 47 Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, nech je vyvýšený Boh, moja spása. 48 Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy; ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov. 49 Povýšil si ma nad mojich odporcov a vytrhol si ma z rúk násilníka. 50 Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. 51 Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.
 • Kniha žalmov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)