Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Galaťanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  1 Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.5,1 Jn 8,36; Sk 15,10; Ga 2,4; 5,13

  Kresťanská sloboda

  2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý Zákon.5,3 Rim 2,25; Jk 2,10 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo Zákona, ste úplne odlúčení od Krista; vypadli ste z milosti.5,4 1Pt 1,13 5 Lebo my Duchom z viery s nádejou očakávame spravodlivosť.5,5 Rim 8,23 6 Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky.5,6 1Kor 7,19; Ga 6,15; 1Tim 1,5 7 Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? 8 Toto prehováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva.5,8 Ga 1,6 9 Trocha kvasu prekvasí celé cesto.5,9 Mt 16,16; 1Kor 5,6 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, kto vás znepokojuje, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek.5,10 2Kor 7,16; 11,15 11 Ale bratia, ak ja ešte hlásam obriezku5,11 To tvrdili apoštolovi protivníci., prečo ma ešte prenasledujú? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža.5,11 1Kor 1,23; Ga 6,12; Flp 3,18; 1Tes 2,15 12 Nech sa dajú hoci i kastrovať tí, čo vás poburujú. 13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske.5,13 1Kor 8,9; 1Pt 2,16 14 Lebo celý Zákon sa napĺňa v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!5,14 Lv 19,18; Mt 7,12; 22,39-40; Rim 13,8-10; Jk 2,8 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neskántrili.

  Skutky tela a ovocie Ducha

  16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.5,16 Rim 8,4; Ga 5,25 17 Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.5,17 Rim 7,15.23; Jk 4,1.5; 1Pt 2,11 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod Zákonom.5,18 Rim 6,14; 7,4; 8,14 19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,5,19-21 1Kor 6,9-10; Ef 5,5; Zj 22,15 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,5,22 Ef 5,9; 1Tim 4,12; 6,11 23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.5,23 1Tim 1,9; 2Pt 1,6 24 Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.5,24 Rim 6,6; 8,13; Kol 3,5 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme!5,25 Rim 8,4; Ga 5,16 26 Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!5,26 Flp 2,3
 • List Galaťanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)