Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Predpoveď skazy chrámu

  1 Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.24,1-2 Mk 13,1-2; Lk 21,5-6 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené.“24,2 Lk 19,43-44

  Znamenia konca

  3 Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.“24,3-8 Mk 13,3-8; Lk 21,7-11 4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ‚Ja som Kristus24,5 Alt. Mesiáš = Pomazaný, aj v. 23 a inde.!‘ A mnohých zvedú.24,5 Mt 24,11.24; 1Jn 2,18 6 Budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia.24,7 Iz 19,2 8 Ale to všetko je začiatok útrap. 9 Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.24,9 Mt 10,17-18.22; Mk 13,13; Jn 15,18; 16,2 10 Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť.24,10 Mt 13,21; 26,31 11 Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.24,11 Mt 24,5.24; 2Tim 3,1.5 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.24,13 Mt 10,22; Mk 13,13; Lk 21,19 14 A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.24,14 Mt 28,19 15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, stáť na svätom mieste — kto číta, nech rozumie —,24,15-28 Mk 13,14-23; Lk 21,20-2424,15 Dan 11,31; 1Mak 1,54; 2,28; 2Mak 8,17 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. 17 Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,24,17-18 Lk 17,31 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. 19 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť!24,19 Lk 23,29 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude.24,21 Dan 12,1; Joel 2,2 22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Kristus24,23 Alt. Mesiáš.!‘ alebo: ‚Tam je!‘ — neverte!24,23 Lk 17,23 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši24,24 Alt. kristovia. a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených.24,24 Mt 24,5.11; Zj 13,13 25 Hľa, povedal som vám to vopred. 26 Ak vám teda povedia: ‚Hľa, je na pustatine‘ — nevychádzajte! ‚Hľa, je v skrýšach‘ — neverte!24,26-27 Lk 17,21.23-24 27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy24,28 Gr. orly..24,28 Lk 17,37

  Príchod Syna človeka

  29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.24,29-31 Mk 13,24-27; Lk 21,25-2824,29 Iz 13,10; Ez 32,7; Joel 2,10; Zj 6,12-13 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.24,30 Dan 7,13-14; Zach 12,10.14 31 On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou24,31 Var. + so zvukom. a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán, od jedného kraja nebies až po druhý.24,31 Dt 30,4; Iz 27,13; Zach 2,10; 1Kor 15,52; 1Tes 4,16

  Poučenie z figovníka

  32 Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko.24,32-36 Mk 13,28-32; Lk 21,29-33 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane.24,34 Mt 16,28 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn24,36 Var. – ani Syn., iba Otec.24,36 Sk 1,7

  Výzva bedliť

  37 Lebo ako bolo za dní Noacha24,37 Gr. Nóe., tak bude aj pri príchode Syna človeka.24,37-41 Lk 17,26-3524,37-39 Gn 6,9–7,24; 2Pt 3,6 38 Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, 39 a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.24,42 Mk 13,35 43 Uvedomte si predsa: Keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.24,43 Lk 12,39; 1Tes 5,2; 2Pt 3,10; Zj 3,3; 16,15 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.24,44 Mt 25,13; Mk 13,33; Lk 12,40

  Podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi

  45 Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby mu dával načas pokrm?24,45-51 Lk 12,41-48 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.24,47 Mt 25,21 48 Ale keby si zlý sluha povedal vo svojom srdci: ‚Môj pán mešká‘ 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami,24,49 Lk 21,34 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, 51 rozpoltí ho a dá mu podiel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.24,51 Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 25,30
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  Candle biblický atlas

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)