Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Zjavenie Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Posolstvo do Efezu

  1 Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: ‚Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými svietnikmi.2,1 Zj 1,16.20 2 Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zistil si, že sú luhári.2,2 2Kor 11,13-15 3 Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a neochabol si.2,3 1Tes 1,3 4 Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.2,4 1Tes 5,12 5 Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta.2,5 Zj 1,20 6 To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré ja nenávidím.2,6 Ž 139,21; Zj 2,15 7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.‘2,7 Gn 2,9; Zj 22,14

  Posolstvo do Smyrny

  8 Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: ‚Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:2,8 Iz 44,6; Zj 1,17.18; 22,13 9 Poznám tvoje súženie aj chudobu — ale si bohatý —; poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou satana2,9 Podobne ako v Jn 8,44 (synovia satana) sú to podľa mienky prvých kresťanov Židia, ktorí odmietajú Krista a umožňujú ich prenasledovanie, čím popierajú svoje privilegované povolanie synov Abraháma (porov. Rim 2,28-29; Ga 3,29; 6,16)..2,9 Jn 8,30-44; Jk 2,5; Zj 3,9 10 Neboj sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desať dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!2,10 Dan 1,12.14; Zach 6,14; 2Mak 13,14; Mt 10,28; 1Kor 9,25; Jk 1,12 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.‘2,11 Zj 20,14; 21,7-8

  Posolstvo do Pergama

  12 Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: ‚Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč:2,12 Iz 49,2; Múd 18,16; Zj 1,16 13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva satan. 14 Mám však niečo proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby smilnili.2,14 Nm 25,1.2; 31,16 15 A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia Nikolaitov.2,15 Zj 2,6 16 Kajaj sa teda! Ak však nie, čoskoro k tebe prídem a budem bojovať proti nim mečom svojich úst!2,16 Iz 11,4; 2Tes 2,8; Zj 22,12 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.‘2,17 Ex 16,4; Ž 78,24; Iz 62,2; 65,15; 2Mak 2,4-8; Jn 6,33

  Posolstvo do Tyatír

  18 Anjelovi cirkvi v Tyatirách napíš: ‚Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy podobné bronzu:2,18 Dan 10,6; Sk 16,14; Zj 1,14.15; 19,12 19 Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé.2,19 2Kor 9,8; 1Tes 4,1 20 No mám proti tebe to, že trpíš ženu Izebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.2,20 1Krľ 21,25; 2Krľ 9,22; Zj 2,14 21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce.2,21 2Pt 3,9 22 Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky.2,22 Ez 23,46.47 23 Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro2,23 Gr. nefroi = obličky. i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov.2,23 Ž 7,10; Prís 24,12; Jer 11,20; 17,10; Ez 33,27; Mt 16,27; Rim 2,6 24 Vám ostatným v Tyatirách, ktorí nemáte toto učenie, ktorí ste, ako oni hovoria, nepoznali satanove hlbiny, hovorím: nekladiem na vás iné bremeno, 25 len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem.2,25 Zj 3,11 26 Tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi,2,26-27 Ž 2,8-9 27 bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby2,27 Zj 12,5; 19,15 28 — ako som ju aj sám prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu.2,28 2Pt 1,19; Zj 22,16 29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.‘
 • Zjavenie Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)