Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Zjavenie Jána

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu.22,1 Ez 47,1; Joel 4,18; Zach 14,8 2 Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov.22,2 Gn 2,9; Ez 47,12 3 A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť.22,3 Zach 14,11 4 Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách.22,4 Mt 5,8; Zj 3,12 5 Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov.22,5 Dan 7,18.27; Zj 5,10; 21,23.25

  Kristov príchod

  6 Anjel mi potom povedal: „Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať.22,6 Dan 2,29.45; Zj 1,1.19 7 Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“22,7 Zj 2,16; 3,11; 22,12.20 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi povedal: „Stráň sa toho! Som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!“22,9 Zj 19,10 10 A povedal mi: „Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko!22,10 Dan 12,4; Zj 1,3 11 Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje.“22,11 Dan 12,10 12 „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.22,12 Ž 96,13; Iz 40,10; 62,11 13 Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec.“22,13 Zj 1,8.17; 2,8; 21,6 14 Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta.22,14 Gn 2,9; 6,9-10; Zj 7,14 15 Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož.22,15 1Kor 6,9.10; Ef 5,5; Zj 21,8.27 16 „Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávida, jasná ranná hviezda.“22,16 Nm 24,17; Iz 11,1; Zj 1,1 17 A Duch i nevesta hovoria: „Príď!“ A ten, kto počúva, nech povie: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie vody života.22,17 Iz 55,1; Jn 7,37 18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová proroctva tejto knihy: Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany zapísané v tejto knihe.22,18-19 Dt 4,2; 13,1 19 A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. 20 Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: „Áno, prídem čoskoro! Amen, príď, Pane Ježišu!“22,20 Gr. text je preklad aram. formuly Marana tha (= Pane náš, príď!), ktorá vyjadruje eschatologickú nádej a bola súčasťou liturgie (porov. 1Kor 16,22).22,20 Zj 2,16; 3,11; 22,7.12 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými22,21 Var. + svätými. Amen. .
 • Zjavenie Jána

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)