Preklad:
Kniha:
Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi
1 Dávidov. (alef) Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia! 2 Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina. 3 (bét) Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. 4 Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. 5 (gimel) Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. 6 Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu. 7 (dalet) Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný. 8 (hé) Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému! 9 Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. 10 (vav) Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi, budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho. 11 Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. 12 (zajin) Bezbožník kladie nástrahy spravodlivému, cerí na neho zuby. 13 Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. 14 (chét) Bezbožníci tasia meče a napínajú luky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. 15 Vlastný meč im vnikne do srdca a luky sa im polámu. 16 (tét) Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci, 17 lebo ramená bezbožníkov budú polámané, ale spravodlivých podoprie Hospodin. 18 (jód) Hospodin pozná dni bezúhonných a ich dedičstvo bude trvať večne. 19 Nebudú zahanbení v zlých časoch, v dňoch hladu sa nasýtia. 20 (kaf) No bezbožníci zahynú. Nepriatelia Hospodina sa pominú ako pôvab lúk, rozplynú sa ako dym. 21 (lamed) Bezbožník si požičia, ale nevráti, spravodlivý má však súcit a rozdáva. 22 Tí, ktorých požehnáva Boh, budú vlastniť zem a tí, ktorých preklína, budú vyhubení. 23 (mém) Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. 24 Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. 25 (nún) Bol som mladý a zostarol som, no spravodlivého som nevidel opusteného ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. 26 Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané. 27 (samech) Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu naveky! 28 Veď Hospodin miluje právo, neopustí svojich zbožných, (ajin) naveky ich zachová, ale potomstvo bezbožných bude vyhubené. 29 Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať naveky. 30 (pé) Ústa spravodlivého hovoria múdrosť, jeho jazyk vyslovuje právo. 31 V srdci má zákon svojho Boha, jeho kroky sa nezachvejú. 32 (cadé) Bezbožník striehne na spravodlivého, usiluje sa ho usmrtiť. 33 Hospodin ho nenechá v jeho rukách, nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. 34 (kóf) Dúfaj v Hospodina, pridŕžaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov. 35 (réš) Videl som ukrutného bezbožníka, vypínal sa ako zelený strom. 36 Pominul sa, pozrite, niet ho! Hľadal som ho, ale nenašiel sa. 37 (šín) Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokojamilovnému. 38 Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. 39 (tav) Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia. 40 Hospodin im pomôže a vyslobodí ich, oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás