Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha proroka Barucha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  Baruch a zhromaždenie Židov v Babylone

  1 Toto je znenie knihy, ktorú napísal v Babylone Baruch, syn Neriáša, syna Maasiáša, syna Sedekiáša, syna Asadiáša, syna Chelkiáša, 2 siedmeho dňa mesiaca v piatom roku, od času, čo Chaldejci zaujali Jeruzalem a zapálili ho. 3 Baruch čítal túto knihu nahlas judskému kráľovi Jechoniášovi, synovi Jojakimovmu, a všetkému ľudu, ktorý si ju prišiel vypočuť: 4 hodnostárom a kráľovským synom, starším a celému ľudu, malým i veľkým, všetkým, čo bývali v Babylone, na brehoch rieky Sud. 5 Plakali, postili sa, modlili sa k Pánovi, 6 potom poskladali peniaze, každý podľa svojej možnosti, 7 a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Joakimovi, synovi Chelkiáša, syna Saloma, i ostatným kňazom a všetkému ľudu, ktorý bol s ním v Jeruzaleme. 8 Desiateho dňa mesiaca sivan Baruch získal nádoby Pánovho Domu, ktoré boli ukoristené v Chráme, aby ich zaniesol späť do judskej krajiny. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal zhotoviť judský kráľ Sedekiáš, syn Joziáša, 9 po tom, čo babylonský kráľ Nabuchodonozor odviedol z Jeruzalema a zaviedol do Babylonu Jechoniáša, kniežatá, zámočníkov, šľachticov a pospolitý ľud. 10 Odkázali im: Tu vám posielame peniaze. Za tieto peniaze kúpte celopaly, obety za hriech a kadidlo. Pripravte obety a obetujte ich na oltári Pána, nášho Boha. 11 Modlite sa za život babylonského kráľa Nabuchodonozora a za život jeho syna Baltazára, aby ich život trval na zemi tak dlho, ako dni neba. 12 Nech nám dá Pán silu a nech nám osvieti oči, aby sme žili v tieni babylonského kráľa Nabuchodonozora a v tieni jeho syna Baltazára, aby sme im slúžili dlhé časy a získali si ich priazeň. 13 Modlite sa aj za nás k Pánovi, nášmu Bohu, veď sme zhrešili proti nemu a po dnešný deň sa od nás neodvrátila jeho veľká rozhorčenosť a jeho hnev. 14 Napokon prečítajte si túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju verejne čítali v dome Pánovom v deň Sviatku a v dni príhodné.

  Vyznanie hriechov

  15 Povedzte: Pán, náš Boh, je spravodlivý. Ale na našich tvárach väzí hanba až po dnešný deň: a to na ľuďoch z Júdu a na obyvateľoch Jeruzalema, 16 na našich kráľoch a na našich kniežatách, na našich kňazoch, na našich prorokoch a na našich otcoch. 17 Zhrešili sme proti Pánovi, 18 neposlúchli sme ho. Nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, a nezachovávali sme jeho príkazy, ktoré nám dával. 19 Odo dňa, keď Pán vyviedol našich otcov z Egypta, až doteraz boli sme neposlušní Pánovi, svojmu Bohu, a búrili sme sa nepočúvajúc jeho hlas. 20 A tak dnes dopadlo na nás nešťastie a kliatba, ktoré Pán rozkázal vysloviť svojmu sluhovi Mojžišovi vtedy, keď vyviedol našich otcov z Egypta, aby nám dal zem, ktorá oplýva ešte i dnes mliekom a medom. 21 Lenže my sme nepočúvali hlas Pána, nášho Boha, hovoriaceho slovami prorokov, ktorých k nám posielal. 22 My všetci sme išli svojou vlastnou cestou, každý nasledujúc náklonnosti svojho zlého srdca, slúžili sme iným bohom a robili sme, čo sa nepáči Pánovi, nášmu Bohu.
  Kniha proroka Barucha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)