Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Druhá kniha kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

  Záložky

  Pomazanie Jehua za kráľa

  1 Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorockých žiakov a povedal mu: „Opáš si bedrá, vezmi si so sebou túto nádobku s olejom a choď do Ramót-Gileádu.9,1 1Krľ 20,35; Oz 1,4 2 Keď ta prídeš, vyhľadaj Jehua, syna Jošafáta, syna Nimšiho. Pôjdeš a vyvoláš ho spomedzi jeho bratov a odvedieš ho do osobitnej miestnosti. 3 Potom vezmeš nádobku, vyleješ mu olej na hlavu a vyhlásiš: ‚Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘ Otvoríš dvere a bez meškania ujdeš.“9,3 1Krľ 19,15n 4 Tak šiel ten sluha, sluha proroka, do Ramót-Gileádu. 5 Keď prišiel, velitelia vojska práve zasadali. Ohlásil sa: „Veliteľ, mám pre teba odkaz.“ Jehu sa spýtal: „Pre koho z nás?“ Povedal: „Pre teba veliteľ!“ 6 Vstal teda a keď vošiel dnu, vylial mu na hlavu olej a povedal: „Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: ‚Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom, Hospodinovým ľudom. 7 Vyhladíš dom Achába, svojho pána; tak pomstím krv mojich služobníkov prorokov a krv všetkých služobníkov Hospodina, ktorú preliala Izebel.9,7 1Krľ 18,4.13; 21,8-10 8 Zahynie celý Achábov dom. Vyhladím Achábovi všetko mužského rodu: otrokov i slobodných v Izraeli.9,8 1Sam 25,34; 1Krľ 14,10; 21,21 9 S Achábovým domom naložím ako s domom Nebátovho syna Jarobeáma a ako s domom Achijovho syna Bašu.9,9 1Krľ 15,29; 16,3 10 Izebel zožerú psy na jezreelskom poli a nebude ju mať kto pochovať.‘“ Nato otvoril dvere a ušiel.9,10 1Krľ 21,23 11 Keď sa Jehu odobral k služobníkom svojho pána, prehovorili k nemu: „Je všetko v poriadku? Prečo prišiel za tebou ten pomätenec?“ Povedal im: „Sami viete, že aký človek, taká reč.“9,11 Jer 29,26; Oz 9,7 12 Oni však na to: „To nie je tak! Nože nám to prezraď!“ Povedal im, ako to skutočne bolo. „Povedal mi: ‚Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘“ 13 Každý vzal hneď svoje šaty a podložil mu ich pod nohy na schody. Zatrúbili na roh a rozhlasovali: „Jehu sa stal kráľom.“9,13 1Krľ 1,39; Mk 11,7-10 14 Tak zosnoval Jehu, syn Jošafáta, syna Nimšiho sprisahanie proti Jorámovi. Jorám vtedy spolu s celým Izraelom bránil Ramót-Gileád proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi. 15 Kráľ Jorám sa uchýlil do Jezreelu, aby sa tam hojil z rán, ktoré mu zasadili Sýrčania, keď bojoval proti ich kráľovi Chazaelovi. Jehu vyhlásil: „Ak s tým súhlasíte, nikto nesmie uniknúť z mesta a podať správu do Jezreelu.“9,15 2Krľ 8,29 16 Potom Jehu vysadol do bojového voza a odišiel do Jezreelu, lebo tam ležal Jorám. I Achazja, judský kráľ, prišiel navštíviť Joráma. 17 Strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehuov oddiel a hlásil: „Vidím nejaký oddiel.“ Jorám prikázal: „Treba vziať jazdca, vyslať ho naproti nim a spýtať sa, či sa niečo neprihodilo.“9,17 2Sam 18,24-27; Iz 21,6-8 18 Keď jazdec odišiel oproti nim, povedal: „Kráľ sa spytuje, či je všetko v poriadku.“ Jehu však odvetil: „Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa.“ Strážny hlásil ďalej: „Posol prišiel až k nim, ale sa nevracia.“ 19 Nato vyslal druhého jazdca. Ten prišiel k nim a povedal: „Kráľ sa pýta, či je všetko v poriadku.“ Jehu však odvetil: „Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa.“ 20 Strážny hlásil znovu: „Prišiel až k nim, ale sa nevracia. Spôsob jazdy sa ponáša na Nimšiho syna Jehua, lebo sa šialene rúti.“ 21 Jorám prikázal zapriahnuť. Zapriahol si voz a tak vyrazil izraelský kráľ Jorám i judský kráľ Achazja, každý na svojom voze. Vyrazili oproti Jehuovi, s ktorým sa stretli na pozemku jezreelského Nabóta.9,21 1Krľ 21,1 22 Keď uzrel Jorám Jehua, spýtal sa: „Prihodilo sa niečo, Jehu?“ Ten však odvetil: „Akoby nie! Stále sa tu páchajú smilstvá tvojej matky Izebel i mnohé jej čary.“ 23 Jorám sa zvrtol a ušiel. Achazju varoval: „Achazja, zrada!“ 24 Jehu však natiahol luk a zasiahol Joráma medzi plecia. Šíp mu prenikol srdce a on sa na voze zrútil. 25 Svojmu pomocníkovi Bidkarovi prikázal: „Vezmi ho a odprac na pozemok jezreelského Nabóta. Spomeň si: Keď sme spolu jazdili na jednom voze za jeho otcom Achábom, vyniesol nad ním Hospodin tento výrok: 26 ‚Zreteľne som videl prednedávnom vyliatu krv Nabóta a jeho synov,‘ znie výrok Hospodina. ‚Preto ti odplatím na tomto pozemku,‘ znie výrok Hospodina. Vezmi ho a odprac na ten pozemok podľa Hospodinovho slova.“9,26 1Krľ 21,19 27 Keď to videl judský kráľ Achazja, uháňal smerom k Bét-Hagganu. Jehu ho však prenasledoval a prikázal: „Aj toho zabite!“ Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr pri Jibleáme. Stihol ujsť do Megidda, kde skonal.9,27-29 Joz 19,21; 2Krn 22,7-9 28 Jeho služobníci ho previezli do Jeruzalema a pochovali v Dávidovom meste do hrobky k jeho predkom. 29 Achazja sa stal kráľom judským v jedenástom roku vlády Joráma, Achábovho syna.

  Súd nad Ízebel

  30 Keď prichádzal Jehu do Jezreelu, Izebel sa o tom dozvedela. Nalíčila si oči, upravila si účes a vyzerala z okna. 31 Keď Jehu vchádzal do brány zvolala: „Vitaj, Zimri, vrah svojho pána!“9,31 1Krľ 16,16.18 32 Jehu vzhliadol k oknu a spýtal sa: „Kto je so mnou, kto?“ Niekoľkí dvorania naňho pozreli. 33 Prikázal: „Zhoďte ju!“ Zhodili ju. Svojou krvou skropila stenu i kone, ktoré ju udupali.9,33 Ž 18,43; Mich 7,10; Mal 3,21 34 Potom vošiel dnu, najedol sa a napil. Povedal: „Postarajte sa o túto prekliatu ženu a pochovajte ju, bola totiž kráľovskou dcérou.“ 35 Keď ju šli pochovať, našli z nej už len lebku, nohy a ruky. 36 Vrátili sa a oznámili mu to. Povedal: „Je to Hospodinovo slovo, ktorým prehovoril skrze svojho služobníka, tišbejského Eliáša: ‚Na jezreelskom poli budú žrať psy Izebelino telo.9,36 1Krľ 21,23 37 Mŕtve telo Izebel bude ako hnoj na poli, na jezreelskom pozemku, takže už nikto nepovie: Toto je Izebel.‘“
 • Druhá kniha kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)