Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  1 Preto Pán uskutočnil svoje slovo, ktoré vyriekol proti nám a proti sudcom, ktorí súdili Izrael, i proti našim kráľom, kniežatám a ľuďom Izraela a Júdu.2,1-2 Dan 9,12-13; Bar 2,24 2 Pod celým nebom sa nestalo to, čo sa píše v Mojžišovom zákone, 3 že budeme jesť jeden mäso svojho syna, druhý mäso svojej dcéry.2,3 Dt 28,53; Nár 2,20; 4,10 4 Vydal ich do područia všetkým kráľovstvám, ktoré sú okolo nás, na potupu a skazu medzi všetkými okolitými národmi, medzi ktoré ich Pán rozptýlil. 5 Dostali sa do poroby, nie na obdiv, pretože sme zhrešili proti Pánovi, nášmu Bohu, tým, že sme nepočúvali jeho hlas.2,5 Dt 28,43 6 Pánovi, nášmu Bohu, patrí spravodlivosť, ale nám a našim otcom až dodnes hanba v tvári.2,6 Bar 1,15 7 Postihli nás všetky pohromy, ktorými nám hrozil Pán.2,7-9 Dan 9,13-14 8 Neprosili sme Pánovu tvár, aby odvrátil každého od myšlienok zlého srdca. 9 Pán tie pohromy pozorne sledoval a Pán ich na nás uvalil, pretože Pán je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré na nás dopustil.2,9 Jer 1,12; 31,28 10 Nepočúvali sme jeho hlas, že máme kráčať podľa Pánových nariadení, ktoré nám predkladal.

  Prosby o vypočutie

  11 Preto teda, Pane, Boh Izraela, ktorý si mocnou rukou, znameniami, zázrakmi, veľkou mocou a vystretým ramenom vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny a urobil si si tak meno až do dnešného dňa:2,11 Dt 4,34; Neh 9,10; Iz 63,12; Jer 32,20; Dan 9,15 12 Pán, náš Boh, zhrešili sme, správali sme sa bezbožne a nespravodlivo proti tvojim spravodlivým príkazom.2,12 Dt 4,27; Jer 42,2; Dan 2,13; 9,5 13 Nech sa odvráti od nás tvoje rozhorčenie, pretože nás ostala hŕstka medzi pohanmi, medzi ktorých si nás rozptýlil. 14 Vypočuj, Pane, našu modlitbu a našu prosbu. Vysloboď nás kvôli sebe a udeľ nám milosť pred tvárou tých, čo nás odvliekli,2,14 Dt 26,15; Iz 63,15; Dan 2,16; 9,17-18 15 aby celá zem poznala, že ty si Pán, náš Boh, že tvoje meno sa vzývalo nad Izraelom a nad jeho rodom. 16 Pane, pozri zo svojho svätého domu a mysli na nás, nakloň svoje ucho, Pane, a počúvaj. 17 Otvor, Pane, svoje oči a hľaď, veď nie mŕtvi v podsvetí, ktorých vnútro opustil ich duch, budú vzdávať Pánovi slávu a uznávať jeho spravodlivé výroky, 18 ale živá duša, hoci nadmieru zarmútená, bytosť, čo kráča zhrbená a neduživá, čo má ochabujúce oči, duša hladujúca; Pane, tie ti budú vzdávať slávu a uznávať tvoju spravodlivosť. 19 Pán, Boh náš, nie pre spravodlivé skutky našich otcov a našich kráľov predkladáme pred tvoju tvár svoju prosbu o zľutovanie.2,19 Tít 3,5 20 Zoslal si svoje rozhorčenie a hnev na nás podľa toho, čo si povedal prostredníctvom prorokov, svojich služobníkov: 21 Takto hovorí Pán: ‚Skloňte svoju šiju a pracujte pre babylonského kráľa, a tak ostanete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom.2,21 Jer 27,12 22 Ak však neposlúchnete Pánov hlas, aby ste pracovali pre babylonského kráľa, 23 urobím, že z miest Judska a z okolia Jeruzalema zmizne hlas radosti a hlas plesania, hlas ženícha i hlas nevesty a v celej krajine nebude ani stopy po obyvateľoch.‘2,23 Jer 7,34 24 Nepočúvali sme tvoj hlas, že máme slúžiť babylonskému kráľovi, a ty si uskutočnil svoje slová, ktoré si hovoril skrze prorokov, svojich služobníkov, že kosti našich kráľov a kosti našich otcov vyhádžu zo svojho miesta.2,24-25 Jer 8,1-2 25 A naozaj, ležia vyhodené do páľavy dňa a do mrazu noci. Zomierali vo veľkých útrapách, hladom, mečom, vo vyhnanstve. 26 Pre zlo domu Izraela a domu Júdu si z domu, nad ktorým sa vzývalo tvoje meno, urobil to, čo je z neho dnes. 27 Zaobchádzal si s nami, Pán, náš Boh, so všetkou svojou miernosťou a s celým svojím veľkým súcitom. 28 Ako si hovoril so svojím služobníkom Mojžišom v deň, keď si ho poveril zapísať tvoj Zákon pre synov Izraela. Hovoril si: 29 ‚Ak nebudete počúvať môj hlas, celý tento veľký a početný zástup sa zmení na maličký medzi pohanmi, kam ich rozptýlim.2,29 Dt 4,27 30 Veď viem, že ma nebudú poslúchať, pretože je to tvrdošijný národ. Znova si vstúpia do srdca až v krajine svojho vyhnanstva.2,30 Ex 32,9; Dt 4,29-30; 9,6; 1Krľ 8,47-48 31 Potom poznajú, že ja som Pán, ich Boh. Dám im srdce a uši, ktoré počujú,2,31 Jer 24,7; 32,39; Ez 11,19 32 budú ma chváliť v krajine svojho vyhnanstva a budú si pripomínať moje meno 33 a odvrátia sa od svojej tvrdošijnosti a od svojich zlých skutkov, pretože budú mať na pamäti cestu svojich otcov, ktorí hrešili proti Pánovi,2,33 Ex 6,9 34 a ja ich vrátim do krajiny, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Oni ju budú mať vo svojej moci a ja rozmnožím ich počet a už sa nebude zmenšovať.2,34 Dt 30,5 35 Ustanovím pre nich večnú zmluvu, že im budem Bohom a oni budú mojím ľudom a ja už nevyženiem svoj ľud, Izrael, z krajiny, ktorú som im dal.‘“2,35 Jer 31,31-34; 32,40; Ez 37,26-27
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)