Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  Modlitba ľudu za oslobodenie

  1 Všemohúci Pán, Boh Izraela! Duša v tiesni a skľúčený duch volá k tebe. 2 Počuj, Pane, a zmiluj sa, pretože sme zhrešili proti tebe. 3 Veď ty celé veky tróniš a my celé veky hynieme. 4 Všemohúci Pán, Boh Izraela! Počuj teda prosbu mŕtvych Izraela a synov tých, čo proti tebe zhrešili, čo nepočúvali hlas Pána, svojho Boha, a tak nás zavalili pohromy.3,4 Iz 59,10 5 Nespomínaj neprávosti našich otcov, ale spomeň si v tejto chvíli na svoju mocnú ruku a na svoje meno. 6 Veď ty si Pán, náš Boh, a my ťa, Pane, budeme chváliť. 7 Preto si vložil svoju bázeň do našich sŕdc, aby sme vzývali tvoje meno a chválili ťa vo svojom vyhnanstve, pretože sme vyhnali zo svojich sŕdc všetku neprávosť našich otcov, ktorí zhrešili proti tebe. 8 Pozri, ešte aj dnes sme vo vyhnanstve, kam si nás rozptýlil na potupu, kliatbu a znášanie trestu za všetky neprávosti našich otcov, ktorí odpadli od Pána, nášho Boha.

  Úvahy o múdrosti

  9 Počúvaj, Izrael, prikázania života, nastavte uši, aby ste poznávali rozumnosť.3,9 Dt 30,15-20; Bar 4,1 10 Ako to, Izrael, ako to, že si v krajine nepriateľov? Prečo si zostarol v cudzine? 11 Prečo si sa poškvrnil mŕtvymi, prečo si bol zarátaný medzi tých, čo sú v podsvetí?3,11 Narážka na pohanské prostredie, ktoré podľa židovských predstáv znečisťuje človeka takisto ako kontakt s mŕtvym. 12 Opustil si prameň múdrosti.3,12 Prís 14,27 13 Keby si bol kráčal po Božej ceste, naveky by si býval v pokoji. 14 Nauč sa, kde je rozumnosť, kde je sila, kde je chápavosť, aby si zároveň poznal, kde je dlhý vek a život, kde je svetlo očí a pokoj. 15 Kto našiel jej príbytok a kto vošiel do jej klenotníc?3,15-23 Jób 28,12-27 16 Kde sú vládcovia národov, kde sú tí, čo skrotili divé zvery na zemi, 17 tí, čo sa hrajú s nebeskými vtáčatami, čo kopia striebro a zlato, na ktoré sa ľudia spoliehajú, takže ich zháňanie sa za majetkom nepozná medze? 18 Kde sú tí, čo tak starostlivo spracúvajú striebro, že ich výkony nevieme ani pochopiť? 19 Už ich niet, zostúpili do podsvetia a na ich miesto nastúpili iní. 20 Títo mladší síce uvideli svetlo, bývali na zemi, ale cestu svedomitosti nepoznali, 21 nepochopili ani jej chodníky a neosvojili si ju. Ich synovia sa vzdialili od ich cesty. 22 Nebolo o nej počuť v Kanaáne, nebolo ju vidieť v Temáne.3,22 Jer 49,7 23 Ani synovia Hagar, hľadači vedomostí na zemi, ani kupci z Merranu a Temánu, rozprávači príbehov a hľadači vedomostí nepoznali cestu múdrosti a nespomenuli si na jej chodníky.3,23 Gn 25,12-16 24 Ó, Izrael, aký veľký je Boží dom a aký obrovský je priestor, ktorý vlastní Boh!3,24 Iz 66,1-2 25 Je obrovský a nemá konca, je vysoký a nezmerateľný. 26 Tam sa zrodili obri, tí od pradávna povestní, ozrutné postavy, čo sa vyznali v boji.3,26-28 Gn 6,4; Dt 2,21; Múd 14,6 27 Týchto si Boh nevyvolil ani im neukázal cestu poznania; 28 zahynuli, lebo im chýbala rozumnosť, zahynuli pre svoju hlúposť. 29 Kto vystúpil do neba a vzal múdrosť a zniesol ju z oblakov?3,29-31 Dt 30,11-14; Sir 1,2n; Jn 3,13 30 Kto sa preplavil cez more a našiel ju a kto ju prinesie za rýdze zlato? 31 Niet takého, kto by poznal jej cestu, kto by chápal jej chodníky. 32 Ten však, čo vie všetko, ju pozná, vynašiel ju svojím rozumom, ten, čo všetkým vybavil zem na večné časy a naplnil ju štvornohými zvieratami.3,32 Jób 28,27; Sir 1,6-9 33 On vysiela svetlo a ono ide, zavolá ho a ono s chvením poslúchne. 34 Aj hviezdy svietia na svojich strážnych postoch a prekypujú radosťou.3,34-35 Jób 38,7; Sir 43,9n 35 On na ne zavolá a ony odpovedia: Tu sme! S jasaním zažiaria tomu, ktorý ich stvoril. 36 Toto je náš Boh. Popri ňom sa iný vôbec neráta.3,36 Ž 100,3; Iz 40,22-31 37 Vynašiel všetky cesty vedomostí a ukázal ich svojmu služobníkovi Jákobovi a svojmu milovanému Izraelovi.3,37 Gn 32,293,37-38 Sir 24,8-12 38 Potom sa múdrosť objavila na zemi a stretávala sa s ľuďmi.
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)