Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • List Hebrejom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  Záložky

  Pozemská a nebeská svätyňa

  1 Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. 2 Bol zhotovený prvý stan, v ktorom bol svietnik, stôl a predkladané chleby. Nazýva sa svätyňou.9,2 Ex 25,30-31; 26,1 3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých.9,3 Ex 26,33; Mt 27,51-52 4 K nej patril zlatý kadidlový oltár, archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule zmluvy.9,4 Ex 16,33; 25,10.16 5 Nad ňou boli cherubi slávy, ktorí zatieňovali vrchnák archy zmluvy. O tom teraz podrobne netreba hovoriť.9,5 Ex 25,17-22 6 Odkedy je to takto zariadené, stále vchádzajú do prvého stanu kňazi, ktorí tam konajú bohoslužbu.9,6 Nm 18,3-7 7 Do druhého však vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, nie však bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky a za priestupky ľudu.9,7 Ex 30,10; Lv 16,2-17 8 Takto Duch Svätý ukazuje, že kým stojí prvý stan, nie je ešte zjavná cesta do svätyne.9,8 Iz 35,8 9 To je prirovnanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto koná bohoslužbu;9,9 Ga 3,21; Heb 10,1-2 10 spočívajú iba v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len vonkajšie predpisy9,10 Gr. predpisy tela., ktoré platia do času nápravy.9,10 Lv 11,2-47; 15,8; Nm 19,13; Kol 2,16 11 Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie z tohto stvoreného sveta, 12 raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.9,12 Lv 16,3.5; Iz 45,17; Heb 7,27 13 Veď ak už pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí,9,13 Lv 16,14-15; Nm 19,9.17; Heb 10,4 14 o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.9,14 1Kor 15,45; 1Tim 3,9; Heb 6,1; 1Pt 1,18-19; 1Jn 1,7 15 A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní — lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy.9,15 Rim 3,25; 5,6; 1Tim 2,5; Heb 7,22 16 Tam, kde je závet, musí sa dokázať smrť toho, kto ho zhotovil.9,16-17 Ga 3,15 17 Len závet zomrelých je platný, nie je však platný, kým žije ten, kto ho zhotovil. 18 Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. 19 Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania, podľa Zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šarlátovú vlnu a yzop a pokropil samu knihu i všetok ľud,9,19 Ex 24,3-8; Lv 14,4; 16,14-19; Nm 19,4-6 20 hovoriac: Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh.9,20 Ex 24,8; Mt 26,28 21 Podobne pokropil krvou aj stan a všetko bohoslužobné náčinie.9,21 Lv 8,15-19; 16,14 22 Takto sa podľa Zákona takmer všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia.9,22 Lv 5,13; 17,11

  Odstránenie hriechu Kristovou obetou

  23 Bolo nevyhnutné takýmto spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských vecí, no samy nebeské veci treba očisťovať lepšími obetami.9,23 Heb 8,5 24 Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.9,24 Rim 8,34 25 Ani nie preto, aby samého seba viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou krvou.9,25 Ex 30,10 26 Veď ináč by bol musel od založenia sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech.9,26 Ef 1,10; 1Pt 1,20 27 A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd,9,27 Gn 3,19; 2Kor 5,10 28 tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú.9,28 Iz 53,12; Rim 6,10; Flp 3,20; 1Tim 6,14; 2Tim 4,8; Heb 10,10-14; 1Pt 2,24
 • List Hebrejom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)