Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Marka
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Triumfálny príchod do Jeruzalema

  1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfagé a Betánii pri Olivovom vrchu, poslal dvoch svojich učeníkov11,1-11 Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-1911,1 Zach 14,4 2 a prikázal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď ako tam vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte!11,2 Gn 49,11; 1Sam 6,7 3 Ak sa vás niekto spýta: ‚Čo to robíte?‘, odpovedzte: ‚Pán ho potrebuje, ale hneď ho sem zasa vráti.‘“ 4 Učeníci išli, našli osliatko uviazané o bránku vonku na ceste a odviazali ho. 5 Niektorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ 6 No keď povedali, ako im hovoril Ježiš, nechali ich. 7 Priviedli osliatko k Ježišovi. Prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol.11,7 Zach 9,9 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte a iní hádzali ratolesti nasekané v poli. 9 Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!11,9-10 Ž 118,25-26; Mt 21,15; 23,39 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“11,10 Lk 1,32-33 11 Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Keď si všetko poprezeral a pretože už bolo neskoro, odišiel s Dvanástimi do Betánie.

  Prekliatie figovníka

  12 Keď na druhý deň odišli z Betánie, dostal hlad.11,12-14 Mt 21,18-19; Lk 13,6-9 13 Vtom z diaľky zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg. 14 Povedal mu: „Nech z teba už nikto nikdy viac neje ovocie.“ Jeho učeníci to počuli.

  Vyčistenie chrámu

  15 Tak prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov pulty.11,15-19 Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22 16 Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. 17 Učil ich a hovoril: „Či nie je napísané: Môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy ste však z neho urobili pelech lotrov.“11,17 Iz 56,7; Jer 7,11 18 Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo celý zástup bol nadšený jeho učením.11,18 Mk 3,6; 12,12 19 Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta.

  Poučenie od figovníka

  20 Zavčasu ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý.11,20-25 Mt 21,20-22 21 Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal mu: „Rabbi, pozri! Figovník, ktorý si preklial, vyschol.“ 22 Ježiš im odpovedal: „Majte vieru v Boha! 23 Amen, hovorím vám: Keby niekto prikázal tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘ a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to.11,23 Mt 17,20; Lk 17,6 24 Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.11,24 Jn 15,7; Jk 1,6-7 25 Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia11,25 Var. + v. 26 Ak však vy neodpustíte, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia..“11,25 Mt 5,23-24; 6,14-15

  Spor o Ježišovu právomoc

  27 Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, zákonníci a starší11,27-33 Mt 21,23-27; Lk 20,1-8 28 a pýtali sa ho: „Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“11,28 Jn 2,18 29 Ježiš im povedal: „Opýtam sa vás na jednu vec. Ak mi odpoviete, aj ja vám poviem, akou mocou to robím. 30 Bol Jánov krst z neba alebo od ľudí? Odpovedzte mi!“ 31 A oni medzi sebou uvažovali takto: „Ak povieme, že z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ 32 Ale ak povieme: ‚Od ľudí?‘“ To sa zasa báli zástupu, lebo všetci pokladali Jána skutočne za proroka. 33 Preto Ježišovi odpovedali: „Nevieme.“ A Ježiš im povedal: „Ani ja vám teda nepoviem, akou mocou robím tieto veci.“
 • Evanjelium podľa Marka
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)