Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Marka
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Predpoveď skazy chrámu

  1 Keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby!“13,1-2 Mt 24,1-2; Lk 21,5-6 2 Ježiš odpovedal: „Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zničené.“13,2 Lk 19,43-44

  Začiatok útrap

  3 Keď potom sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Ján a Ondrej:13,3-8 Mt 24,3-8; Lk 21,7-11 4 „Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť?“ 5 Nato im Ježiš začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 6 Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: ‚Ja som!‘13,6 T. j. označovať sa za Mesiáša. A mnohých zvedú.13,6 Mt 24,11 7 Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa! To sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap13,8 Ide o bolesti pred príchodom Mesiáša, pripodobnené pôrodným bolestiam..13,8 Iz 19,2 9 Vy si však dajte pozor. Budú vás vydávať súdom a synagógam, budú vás biť a pre mňa budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.13,9-13 Mt 10,17-22; Lk 21,12-19 10 Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 11 Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý.13,11 Lk 12,11-12 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich.13,12 Mich 7,6 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.13,13 Mt 24,9.13; Jn 15,19.21

  Veľké súženie

  14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia stáť na mieste, kde nemá byť — kto číta, nech rozumie —, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr.13,14-23 Mt 24,15-28; Lk 21,20-2413,14 Dan 9,27; 11,31; 12,11; 1Mak 1,54 15 Kto bude na streche, nech neschádza vziať si niečo z domu.13,15-16 Lk 17,31 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. 17 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť!13,17 Lk 23,29 18 Modlite sa, aby sa to nestalo v zime! 19 V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani viac nebude.13,19 Dan 12,1; Joel 2,2 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vybral, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Hľa, tam je!‘ — neverte!13,21 Lk 17,23 22 Povstanú totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby, ak je to možné, zviedli vyvolených.13,22 Mt 24,24; Mk 13,5-6; Zj 13,13 23 Vy si však dajte pozor. Povedal som vám to všetko vopred.

  Príchod Syna človeka

  24 V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svoj svit.13,24-27 Mt 24,29-31; Lk 21,25-2813,24-25 Mt 24,29-31; Lk 21,25-28 25 Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.13,26 Dan 7,13-14; 1Tes 4,15-16 27 Vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba.13,27 Dt 30,4; Zach 2,10

  Poučenie z figovníka

  28 Od figovníka si vezmite poučenie! Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko.13,28-32 Mt 24,32-36; Lk 21,29-33 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane.13,30 Mk 9,1 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.13,31 Iz 51,6 32 O tom dni alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.13,32 Sk 1,7

  Výzva bedliť

  33 Dajte si pozor, bdejte13,33 Var. + a modlite sa.! Veď neviete, kedy príde ten čas.13,33-37 Mt 24,42-51; Lk 12,35-40; 21,34-3613,33-34 Mt 25,13-15; Lk 19,12-13 34 Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. 36 Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane! 37 Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“
 • Evanjelium podľa Marka
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)