Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Marka
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Uzdravenie muža s ochrnutou rukou

  1 Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou3,1 Dosl. vyschnutou. rukou.3,1-6 Mt 12,9-14; Lk 6,6-11 2 Pozorne ho sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. 3 A Ježiš človeku s nehybnou rukou prikázal: „Postav sa do stredu!“ 4 A povedal im: „Je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, život zachrániť alebo zničiť?“ Oni však mlčali.3,4 Lk 14,3 5 Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným3,5 Gr. zatvrdeným. srdcom povedal tomu človeku: „Vystri ruku!“ On ju vystrel. A jeho ruka ozdravela. 6 Farizeji hneď odišli a radili sa s herodiánmi, ako ho zahubiť.3,6 Mk 12,13

  Ježiš uzdravuje pri mori

  7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. Nasledoval ho veľký zástup z Galiley a Judska,3,7-8 Mt 4,25; Lk 6,17-18 8 z Jeruzalema, Idumey a spoza Jordánu, ba hrnul sa k nemu i veľký zástup z okolia Týru a Sidonu, lebo sa dopočuli, čo robí. 9 Vtedy povedal učeníkom: „Pripravte mi čln, aby ma zástupy netlačili.“3,9 Mt 13,2; Mk 4,1; Lk 5,3 10 Pretože mnohých uzdravil, všetci, čo trpeli nejakou chorobou, hrnuli sa k nemu, aby sa ho dotkli.3,10 Mk 6,56; Lk 6,19 11 Keď ho zbadali nečistí duchovia, padali pred ním a kričali: Ty si Syn Boží!3,11-12 Mt 12,15-16; Mk 1,34; Lk 4,41 12 On im však prísne prikázal, aby ho neprezrádzali.

  Vyvolenie Dvanástich

  13 Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu.3,13-19 Mt 10,1-4; Lk 6,12-16 14 Vtedy ustanovil Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať kázať 15 a aby mali moc vyháňať démonov. 16 Toto sú Dvanásti, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter,3,16 Mt 16,183,16-19 Sk 1,13 17 Jakub Zebedejov a Ján, Jakubov brat — ktorým dal meno Boanérges, čo značí synovia hromu,3,17 Lk 9,54 18 ďalej Ondrej3,18 Var. Andrej., Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Tadeáš, Šimon Kanaánsky 19 a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.3,19 Mk 14,10-11

  Ježiš a Belzebul

  20 Potom vošiel do domu a znova sa zišiel zástup, takže si nemohli ani chleba zajesť.3,20-27 Mt 12,22-30; Lk 11,14-233,20 Mk 6,31 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. 22 Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom a mocou vládcu démonov vyháňa démonov.“3,22 Mt 9,34 23 Zavolal ich k sebe a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak je nejaké kráľovstvo vnútorne rozdelené, také kráľovstvo nemôže obstáť. 25 Ak je nejaký dom vnútorne rozdelený, taký dom nemôže obstáť. 26 Ak satan povstal proti sebe a je rozdelený, nemôže obstáť a je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu siláka a okradnúť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv nezviaže; a potom môže vylúpiť jeho dom.3,27 Iz 49,24-25 28 Amen, hovorím vám, že všetko bude ľudským synom odpustené, hriechy i rúhania, akokoľvek by sa rúhali.3,28-30 Mt 12,31-32; Lk 12,10 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené naveky, ale je vinný večným hriechom.“3,29 1Jn 5,16 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“3,30 Jn 10,20

  Pravá Ježišova rodina

  31 Vtom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.3,31-35 Mt 12,46-50; Lk 8,19-213,31 Mk 6,3 32 Okolo neho sedel zástup. Oznámili mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia3,32 Var. + a tvoje sestry..“ 33 On im odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34 Rozhliadol sa po okolosediacich a povedal: „Hľa, moja matka i moji bratia! 35 Lebo každý, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra a matka.“
 • Evanjelium podľa Marka
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)