Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Náreky
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Záložky

  1 (alef) Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prchkosti.

  Tretí nárek

  2 Bol som to ja, ktorého hnal a viedol temnotou bez svetla. 3 Len proti mne neustále vystieral a obracal svoju ruku. (bét) 4 Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, polámal mi kosti.3,4 Jób 30,30; Iz 38,13 5 Nastavil mi jed a obklopil ma útrapami. 6 Do temnôt ma posadil, ako tých, čo sú dávno mŕtvi.3,6 Ž 143,3 (gimel) 7 Vystaval okolo mňa múr, takže nemôžem vyjsť, zaťažil moje okovy.3,7 Oz 2,8 8 Aj keď kričím a volám o pomoc, marí moju modlitbu.3,8 Nár 3,44 9 Kameňmi zatarasil moje cesty, moje chodníky rozvrátil. (dalet) 10 Pre mňa je striehnucim medveďom, levom v úkryte.3,10 Ž 10,9; 1Pt 5,8 11 Odviedol ma z mojich ciest, roztrhal a spustošil ma. 12 Napol svoj luk a postavil ma ako terč pre svoj šíp.3,12-13 Jób 16,12-13; Nár 2,4 (hé) 13 Do mojich obličiek vystrieľal šípy svojho tulca. 14 Bol som na posmech celému môjmu ľudu, hanlivou piesňou každý deň.3,14 Jób 30,9 15 Nasýtil ma trpkosťami, napojil ma palinou.3,15 Jer 9,14 (vav) 16 Zuby mi vylámal kameňom, zatlačil ma do prachu. 17 Moju dušu si odohnal z pokojného života, zabudol som na šťastie.3,17 Jer 16,5 18 Povedal som: „Zanikol môj lesk aj moja nádej od Hospodina.“3,18 Jób 17,15 (zajin) 19 Rozpomeň sa na moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. 20 Moja duša si to ustavične pripomína a klesá. 21 Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať:3,21 Ž 130,7 (chét) 22 na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.3,22 Ex 34,6n 23 Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. 24 „Môj podiel je Hospodin,“ vraví moja duša, „preto budem čakať na neho.“3,24 Ž 16,5; 73,26; Nár 3,21 (tét) 25 Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. 26 Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc.3,26 Ž 62,2 27 Dobré je pre muža, ak nesie jarmo od svojej mladosti.3,27 Ž 119,71; Mt 11,29 (jód) 28 Nech sedí sám a mlčí, keď mu ho nasadil.3,28-29 Nár 2,10 29 Nech do prachu položí svoje ústa, azda je ešte nádej. 30 Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasýti potupou.3,30 Mt 5,39 (kaf) 31 Veď Pán nezavrhuje naveky,3,31-32 Ž 106,45; Iz 54,7 32 ak zarmúti, zľutuje sa vo svojej veľkej láske, 33 pretože neponižuje a nezarmucuje ľudských synov z rozmaru.3,33 Ez 33,11 (lamed) 34 Keď niekto nohami šliape po všetkých väznených v zemi,3,34-36 Jer 29,11; Hab 1,13 35 keď sa prekrúcajú ľudské práva pred tvárou Najvyššieho, 36 keď sa krivdí človeku pri jeho súdnom spore, či to Pán nevidí? (mém) 37 Kto niečo povie a stane sa bez toho, aby Pán rozkázal?3,37-38 Iz 45,7 38 Nevychádza z úst Najvyššieho dobré i zlé? 39 Na čo sa môže sťažovať živý človek? Leda tak každý na svoj hriech. (nún) 40 Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi!3,40 Jer 4,1-2 41 Pozdvihnime srdcia na dlaniach k Bohu na nebesiach!3,41 Nár 2,19 42 My sme sa spreneverili a boli sme spurní, a ty si neodpustil.3,42 Ž 106,6; Dan 9,5 (samech) 43 Skryl si sa v hneve a prenasledoval si nás, zabíjal bez súcitu.3,43 Nár 2,2-9 44 Skryl si sa v oblaku, aby k tebe neprenikla modlitba.3,44 Nár 3,8 45 Smeti a odpad si z nás urobil medzi národmi. (pé) 46 Všetci naši nepriatelia na nás otvárali ústa.3,46 Ž 22,14; Nár 2,16 47 Hrôza a jama na nás čakala, spustnutie a skaza.3,47 Jer 48,43 48 Moje oči prelievajú potoky vôd nad skazou dcéry môjho ľudu.3,48 Ž 119,136; 137,1 (ajin) 49 Oko mi slzí a neustáva,3,49 Nár 1,16 50 kým nezhliadne a nepozrie Hospodin z nebies.3,50 Iz 63,15 51 Oko mi zarmucuje dušu pre všetky dcéry môjho mesta.3,51 Nár 2,11 (cadé) 52 Moji nepriatelia na mňa poľovali bez príčiny ako na vtáča.3,52-53 Ž 35,7 53 Môj život umlčali v jame, privalili ma kameňom,3,53 Jer 38,1-13 54 naliali mi vodu až nad hlavu, takže som povedal: „Som stratený!“3,54 Ž 69,3; Jon 2,4 (kóf) 55 Z najhlbšej jamy som vzýval tvoje meno, Hospodin.3,55 Jon 2,3 56 Počul si môj hlas: „Nezakrývaj si uši pred mojím vzdychom, pred mojím volaním o pomoc!“3,56 Ž 130,2 57 Bol si nablízku, keď som volal. Povedal si: „Neboj sa!“3,57 Ž 145,18; Iz 43,1-5 (réš) 58 Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život.3,58 Ž 103,4 59 Videl si moju krivdu, Hospodin, presadil si moje právo. 60 Videl si všetku ich pomstychtivosť, všetky ich úmysly proti mne. (šín) 61 Počul si ich urážky, Hospodin, všetky ich úmysly proti mne, 62 reči mojich protivníkov aj ich zámery namierené proti mne každý deň. 63 Všimni si: či sedia a či vstávajú, spievajú o mne posmešnú pieseň.3,63 Nár 3,14 (tav) 64 Hospodin, vráť im, čo vykonali, podľa skutkov ich rúk.3,64 Ž 28,4 65 Zaslep im srdce, postihni ich svojou kliatbou.3,65 Rim 1,28 66 V hneve ich prenasleduj a znič spod svojich nebies, Hospodin.3,66 Jer 10,11
 • Náreky
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)