Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Nehemiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  Záložky

  Prečítanie zákona

  1 Všetok ľud do jedného sa zhromaždil na námestie pred Vodnou bránou. Vyzvali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorý Hospodin prikázal Izraelu.8,1 Ezd 3,1; 7,6 2 Kňaz Ezdráš v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon8,2 T. j. knihu Tóry (Zákona), teda prvú časť Biblie. pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú.8,2 Lv 23,24; Nm 29,1; Dt 31,11n 3 Čítal z neho na námestí pred Vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schopní rozumieť. Pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. 4 Zákonník Ezdráš stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zhotovili. Vedľa neho stál po pravici Mattitja, Šema, Anaja, Urija, Chilkija, Maaseja a po ľavici Pedaja, Míšael, Malkija, Chašum, Chašbaddana, Zecharja a Mešullám. 5 Ezdráš otvoril knihu pred všetkým ľudom, lebo stál vyššie. Keď knihu otvoril, všetok ľud povstal. 6 Ezdráš dobrorečil Hospodinovi, veľkému Bohu. Všetok ľud pozdvihol ruky a odpovedal: „Amen, amen!“ Padli na kolená a klaňali sa Hospodinovi tvárou až po zem. 7 Ješúa, Bani, Šerebja, Jamín, Akkúb, Šabbetaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabád, Chanán, Pelaja a leviti vysvetľovali ľudu zákon. Ľud stál na svojom mieste.8,7 Lv 10,11; 2Krn 17,7-9 8 Čítali z knihy Božieho zákona, odsek za odsekom, a vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo.

  Smútok ľudu

  9 Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš i leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: „Tento deň je zasvätený Hospodinovi, vášmu Bohu. Nesmúťte a neplačte!“ Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona.8,9 Dt 16,14n; Neh 5,14; 7,70 10 Ďalej im povedal: „Choďte, jedzte dobroty, pite sladké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo nemajú nič pripravené, lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vaším útočiskom.“8,10 Est 9,19.22 11 Aj leviti upokojovali všetok ľud: „Utíšte sa, lebo tento deň je posvätný. Nebuďte smutní!“ 12 Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radostnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili.

  Svätenie slávnosti stánkov

  13 Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kňazi aj leviti k zákonníkovi Ezdrášovi, aby sa ďalej oboznámili so slovami zákona. 14 V zákone, ktorý Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, našli napísané, že Izraeliti majú počas slávnosti v siedmom mesiaci bývať v stanoch8,14 Lv 23,34.41n; Dt 16,13-16 15 a že majú vyhlásiť a rozhlásiť vo všetkých mestách i v Jeruzaleme: „Vyjdite do hôr, prineste ratolesti šľachtených i planých olív, ratolesti myrtové, palmové aj ratolesti iných listnatých stromov na zhotovenie stanov, ako je napísané.“8,15 Lv 23,40 16 Vtedy ľudia vyšli, doniesli ratolesti a zhotovili si stany, každý na svojej streche, na svojich dvoroch, na nádvorí Božieho domu, na námestí pri Vodnej bráne i na námestí pri Efrajimskej bráne.8,16 Neh 8,1 17 Tak si celé spoločenstvo tých, čo sa vrátili zo zajatia, zhotovilo stany a bývalo v nich. Izraeliti tak totiž nerobili od čias Jozuu, syna Núna, až po onen deň. Zavládla preveľká radosť. 18 Každodenne, od prvého až do posledného dňa, sa čítala kniha Božieho zákona. Sedem dní svätili slávnosť a na ôsmy deň sa podľa nariadenia konalo slávnostné zhromaždenie.8,18 Lv 23,36; Nm 29,35
 • Nehemiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)