Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Skutky apoštolov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Obrátenie Šavla

  1 Saul sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi9,1-12 Sk 22,3-21; 26,9-209,1 2Mak 3,24-40; Sk 8,3; Ga 1,13; 1Tim 1,13 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema.9,2 1Mak 15,21; Sk 9,14; 13,10; 16,17; 18,25-26; 19,9.23; 22,4-6; 24,14.22 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, znenazdania ho obklopilo svetlo z neba.9,3 1Kor 9,1; 15,8 4 Padol na zem a počul hlas: „Saul! Saul! Prečo ma prenasleduješ?“9,4 Var. + Ťažko sa ti bude proti ostňu vzpierať.9,4 Sk 26,13-14 5 Odpovedal: „Kto si, Pane?“ A on povedal: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.9,5 Sk 5,39 6 No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť.“ 7 Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli.9,7 Dt 4,12; Dan 10,7; Múd 18,1 8 Potom Saul vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku.9,8 Jn 9,39; Sk 13,11 9 Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. 10 V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: „Ananiáš!“ A on sa ohlásil: „Tu som, Pane.“9,10 Sk 10,3.17.19; 11,5; 12,9; 16,9-10; 18,9; 22,17; 23,11; 27,23 11 Pán mu povedal: „Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a9,11 Sk 11,25; 21,39 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl.“ 13 No Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.“9,14 Sk 9,2; 1Kor 1,2 15 Pán mu však odpovedal: „Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.9,15 Sk 13,2; 22,21; 25,13; 27,24; Rim 1,5; 9,22-23; 2Kor 4,7; Ga 1,15; 1Tim 1,12 16 A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.“9,16 Sk 5,41; 23,29; 2Kor 11,23-28; Kol 1,24 17 Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil naňho ruky a povedal: „Brat Saul, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým.“9,17 Sk 6,6; 8,17 18 Hneď mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel.9,19 Sk 27,36 Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku 20 a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn. 21 Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili: „Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom.“9,21 Sk 8,1.3; 9,1.14; 1Kor 1,2 22 No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš.9,22 Sk 18,28; Tít 1,9

  Šavol uniká Židom

  23 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú.9,23 Sk 23,12-29 24 Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho mohli usmrtiť,9,24 Sk 20,3; 23,16; 2Kor 11,32-33 25 učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb.9,25 Joz 2,15; Sk 17,10; 23,23.31

  Šavol v Jeruzaleme

  26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom.9,26 Ga 1,17-18 27 Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, ako s ním hovoril a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.9,27 Sk 4,36; 9,20; 11,25 28 Potom s nimi chodil9,28 Gr. vchádzal a vychádzal. po Jeruzaleme a neohrozene kázal v Pánovom mene. 29 Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.9,30 Sk 11,25; Ga 1,21 31 Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred Pánom a povzbudzovaná Svätým Duchom vzrastala počtom.9,31 1Kor 2,4-7; 14,3

  Peter uzdravuje ochrnutého

  32 Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lydde.9,32 Sk 8,4 33 Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal v posteli.9,33 Sk 3,2; 14,8 34 Peter mu povedal: „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si usteľ!“ Eneáš hneď vstal.9,34 Mt 9,6-7; 10,8; Sk 3,4-5 35 Videli ho všetci, ktorí bývali v Lydde a na rovine Šarón, a obrátili sa k Pánovi.

  Vzkriesenie Tabity

  36 V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka9,36 Gr. Dorkas.. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny.9,36 Sk 10,2 37 Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli v hornej sieni. 38 Pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: „Bez meškania príď k nám!“ 39 Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila Srnka, kým bola medzi nimi. 40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej9,40 Gr. k telu. a povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa.9,40 Mk 5,40-41; Lk 7,14-15 41 Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú.9,41 Sk 3,7n; 9,32 42 Dozvedelo sa to celé Joppe a mnohí uverili v Pána.9,42 Sk 4,4; 19,17 43 Peter ostal v Joppe u istého garbiara Šimona dlhší čas.9,43 Sk 10,6
 • Skutky apoštolov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)