Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
Júdov list

Výber prekladu

 • Ekumenický preklad
 • Katolícky preklad
 • Botekov preklad
 • Evanjelický preklad
 • Roháčkov preklad
 • Rómska Nová zmluva
 • Pravoslávny preklad evanjelií

  Stará zmluva

 • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
 • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
 • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
 • Jozua
 • Kniha sudcov
 • Rút
 • Prvá Samuelova kniha
 • Druhá Samuelova kniha
 • Prvá kniha kráľov
 • Druhá kniha kráľov
 • Prvá kniha kroník
 • Druhá kniha kroník
 • Ezdráš
 • Nehemiáš
 • Ester
 • Jób
 • Žalmy
 • Príslovia
 • Kohelet — Kazateľ
 • Veľpieseň
 • Izaiáš
 • Jeremiáš
 • Náreky
 • Ezechiel
 • Daniel
 • Ozeáš
 • Joel
 • Amos
 • Abdiáš
 • Jonáš
 • Micheáš
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sofoniáš
 • Aggeus
 • Zachariáš
 • Malachiáš
 • Tobiáš
 • Judita
 • Ester (grécka verzia)
 • Kniha múdrosti
 • Kniha Sirachovca
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Prídavky ku knihe Daniel
 • Prvá kniha Makabejcov
 • Druhá kniha Makabejcov
 • Nová zmluva

 • Evanjelium podľa Matúša
 • Evanjelium podľa Marka
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Evanjelium podľa Jána
 • Skutky apoštolov
 • List Rimanom
 • Prvý list Korinťanom
 • Druhý list Korinťanom
 • List Galaťanom
 • List Efezanom
 • List Filipanom
 • List Kolosanom
 • Prvý list Tesaloničanom
 • Druhý list Tesaloničanom
 • Prvý list Timotejovi
 • Druhý list Timotejovi
 • List Títovi
 • List Filemonovi
 • List Hebrejom
 • Jakubov list
 • Prvý Petrov list
 • Druhý Petrov list
 • Prvý Jánov list
 • Druhý Jánov list
 • Tretí Jánov list
 • Júdov list
 • Zjavenie Jána

Výber kapitoly

 • 1

Záložky

Pozdrav

1 Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení:1,1 Mt 13,55; 1Kor 9,5; Jk 1,1 2 milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti!1,2 2Pt 1,2; 1Jn 5,18

Odsúdenie falošných učiteľov

3 Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým.1,3 2Tim 4,7; 2Pt 1,5; 2,21 4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho Pána, Ježiša Krista.1,4-19 2Pt 2,1-191,4 Mt 10,33; Sk 4,24; Ga 2,4; 5,13 5 Chcem vám pripomenúť, hoci to už raz viete, že Ježiš zachránil ľud1,5 Var. hoci to už všetko viete, že Pán raz zachránil ľud. z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo neuverili.1,5 Ex 15,21; Nm 14,29-37; Dt 32,20; 1Kor 10,5; Heb 3,17-19; 2Pt 1,12 6 Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v temnote vo večných putách pre súd veľkého dňa.1,6 Gn 6,1-4; Iz 14,12-15; 2Pt 2,4; Zj 20,1-2 7 Rovnako ako Sodoma a Gomora aj okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, podstupujú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.1,7 Gn 19,4-25; Mt 10,15; 2Pt 2,6.10 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, neuznávajú autoritu nad sebou a rúhajú sa nadzemským mocnostiam.1,8 Lk 10,16; 2Pt 2,10 9 Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: „Nech ťa Pán potrestá!“1,9 Hádku Michala s diablom spomína aj židovský apokryf Nanebovzatie Mojžiša (1. stor. po Kr.).1,9 Dt 34,6; Dan 10,13.21; 12,1; Zach 3,2; 2Pt 2,11; Zj 12,7 10 No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. Hynú vo všetkom, čo od prirodzenosti poznajú ako nerozumné zvieratá.1,10 1Kor 2,14; 2Pt 2,12 11 Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za peniaze sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Korachovej vzbure.1,11 Gn 4,8; Nm 22,5; 16,1-33; 2Pt 2,15 12 Sú poškvrnou na vašich hodoch lásky1,12 Gr. agapai. Pojem je jediný raz použitý v súvislosti s bratským stolovaním., kde spolu s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba; sú oblaky bez dažďa unášané vetrom sem a ta, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené;1,12 Prís 25,14; Ez 34,2-8; Mt 3,10; Lk 18,2; 2Pt 2,13.17 13 divoké morské vlny, vrhajúce ako penu vlastné hanebnosti; bludné hviezdy, pre ktoré je naveky pripravená mrákava tmy.1,13 Iz 57,20; Múd 14,1; 2Pt 2,17 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,1,14 Gn 5,21; Dt 33,2; Dan 7,10; Zach 14,5; Mt 25,31 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali bezbožnosť, a zo všetkých vzdorovitých rečí, ktoré bezbožní hriešnici hovorili proti nemu.“1,15 Tento citát je skoro dosl. prevzatý z gr. rkp. židovského apokryfu Prvá kniha Henochova 1,9.1,15 Mal 3,13; Mt 12,36 16 Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich žiadostí. Ich ústa hovoria povýšene a ľuďom lichotia do tváre pre zisk.1,16 Lv 19,15; Ž 106,25; Dan 7,8.20; 11,36; 2Pt 2,10.18

Varovania a výzvy

17 Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré už predtým povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista.1,17 Mt 24,25; 2Pt 3,2 18 Veď vám hovorili: „V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.“1,18 Iz 3,4; 1Tim 4,1; 2Tim 3,1; 2Pt 3,3-4 19 To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha.1,19 1Kor 2,14; Jk 3,15 20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom.1,20 1Kor 3,9-17; Ef 2,20-21; 4,12; 6,18; Kol 2,7; 1Tes 5,11 21 Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.1,21 2Tim 1,18 22 Majte súcit s tými, čo pochybujú, 23 zachráňte ich, vytrhnite z ohňa. Nad inými však majte súcit s bázňou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvrnený telom.1,23 Am 4,11; Zach 3,2; Mt 22,11; Jk 5,19; Zj 3,4

Oslava Boha

24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu,1,24 Rim 16,25; 2Pt 3,14 25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen.1,25 Rim 16,27; 1Tim 1,1; 2Pt 3,18
Júdov list

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)