Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
Zachariáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Výzva na obrátenie

  1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechju, Iddovho syna, takto: 2 Hospodin sa veľmi hnevá na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Hospodin zástupov: Vráťte sa ku mne — znie výrok Hospodina zástupov — a ja sa vrátim k vám, hovorí Hospodin zástupov. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali skorší proroci: Takto hovorí Hospodin zástupov: Odvráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; no nepočúvali a nevšímali si ma — znie výrok Hospodina — 5 a vaši otcovia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli: Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil.

  Prvé videnie: Jazdec a kone

  7 V dvadsiatom štvrtom dni jedenásteho mesiaca — mesiaca šebát — v druhom roku Dária zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechju, Iddovho syna, takto: 8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone. 9 Spýtal som sa: Pane, čo sú tieto veci? Odpovedal mi anjel, ktorý so mnou hovoril: Ja ti ukážem, čo sú. 10 Muž, čo stál medzi myrtami, odpovedal takto: To sú tí, ktorých Hospodin poslal prechádzať zemou. 11 Hospodinovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtami, odvetili: Prechádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je pokojná. 12 Hospodinov anjel odpovedal takto: Hospodin zástupov, dokedy sa nechceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov? 13 Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril, dobré a potešujúce slová. 14 Nato mi anjel, ktorý so mnou hovoril, povedal: Ohlasuj, že takto hovorí Hospodin zástupov: Veľmi horlím za Jeruzalem a za Sion 15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. 16 Preto takto hovorí Hospodin: Obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vybudovaný môj dom — znie výrok Hospodina zástupov — a nad Jeruzalemom sa natiahne meracia šnúra. 17 Ďalej hlásaj: Takto hovorí Hospodin zástupov: Moje mestá budú ešte oplývať dobrom, Hospodin ešte poteší Sion a opäť si vyvolí Jeruzalem.
  Zachariáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  Candle biblický atlas

  Rodinná Biblia v Slovenskom ekumenickom preklade

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)